جرم تبانی برای بردن مال غیر
فهرست مطالب

جرم تبانی برای بردن مال غیر و مجازات آن در قانون چگونه است؟

در این مقاله درباره جرم تبانی برای بردن مال غیر صحبت میکنیم و از زوایای چوناگون به این موضوع خواهیم پرداخت. در قالب این مطلب به نکات مهم پیرامون این جرم اشاره خواهیم داشت. نکاتی مانند : ارکان تبانی برای بردن مال دیگری،شکایت تبانی برای بردن مال دیگری، مجازات تبانی برای بردن مال دیگری و … 

تبانی برای بردن مال غیر، زیر مجموعه دعاوی کیفری به حساب می آید که بهتر است برای چنین پرونده هایی از وکیل کیفری مجرب کمک بگیرید تا به بهترین شکل چنین پرونده هایی به سرانجام رسانده شود. گروه وکلای وکیل پرس آمادگی ارائه مشاوره حقوقی رایگان را در همه زمینه های حقوقی دارد.

 

تبانی برای بردن مال دیگری

تبانی برای بردن مال دیگری به این معناست که دو یا چند نفر با یکدیگر برنامه ای را ترتیب دهند که در این برنامه مال دیگری را تصاحب نمایند. قانون گذار در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری، ضمانت اجرای تبانی برای بردن مال غیر را مشخص نموده است.

جهت شکایت تبانی برای بردن مال دیگری بایستی ارکان جرم مزبور وجود داشته باشد.

 در ارکان تبانی برای بردن مال دیگری بایستی عناصر تشکیل دهنده این جرم در کنار یکدیگر جمع باشند، جرم تبانی برای بردن مال دیگری از مصادیق جرم کلاهبرداری است و مجرم در حکم کلاهبردار است.

در این مقاله ضمن تعریف جرم تبانی برای بردن مال دیگری، به ارکان تبانی برای بردن مال دیگری و نحوه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری منطبق با قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری که از مصادیق کلاهبرداری است و لزوم مشاوره با وکیل کلاهبرداری پرداخته می شود.

جرم تبانی برای بردن مال دیگری با روش های مختلفی ممکن است رخ دهد. گاهی ممکن است  اشخاصی با یکدیگر تبانی نمایند و برای بردن مال دیگری  برعلیه همدیگر اقامه دعوای سوری نمایند.

در این مواقع دعوای سوری که مطرح می گردد در حقیقت ابزاری جهت بردن مال دیگری است و گاهی نیز ممکن است دعوایی در محکمه مطرح باشد و فردی با تبانی یکی از طرفین دعوا بر علیه طرف دیگر دعوا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردد.

قانون گذار در ماده 2 قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری در این باره چنین مقرر داشته است که:

 “اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌ مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاهبردار ‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود .تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.”

بهتر است از آنجایی که دعاوی تبانی برای بردن مال دیگری در حکم کلاهبرداری است، جهت اقامه این دعاوی از وکیل کلاهبرداری مشاوره حقوقی گرفته شود و البته که بهتر است جهت شکایت تبانی برای بردن مال دیگری و رسیدن به نتیجه مطلوب صفر تا صد دعوای مذکور به وکیل کلاهبرداری سپرده شود.

ارکان تبانی برای بردن مال دیگری

ارکان تبانی برای بردن مال دیگری همچون همه جرایم کیفری دارای 3 رکن است.

  • عنصر قانونی جرم تبانی برای بردن مال غیر
  • عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر
  • عنصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر

عنصر قانونی جرم تبانی برای بردن مال غیر

قانون گذار در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری در ماده 1 قانون مزبور جرم تبانی برای بردن مال غیر را در حکم کلاهبرداری  می داند و چنین مقرر داشته است که:

” هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌ به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محکوم خواهند شد.”

عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر

عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر، به هر عملی گفته می شود که به وسیله آن جهت بردن مال دیگری شراکت و همکاری و در کل تبانی صورت گیرد.

عنصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر

عنصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر، بدین معناست که مجرم  قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب جرم تبانی برای بردن مال دیگری را داشته باشد و با انگیزه به این عمل اقدام نماید.

در ارتکاب جرم مزبور بایستی ارکان تبانی برای بردن مال دیگری در کنار یکدیگر جمع باشند تا بدین وسیله امکان شکایت تبانی برای بردن مال دیگری وجود داشته باشد.

شکایت تبانی برای بردن مال دیگری

  از جمله جرائمی که در حکم کلاهبرداری هستند، تبانی برای بردن مال دیگری است که اگرچه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری بایستی اقامه شود اما مجازات جرم مزبور به مجازات جرم کلاهبرداری تسری می یابد.

در قانون مجازات عمومی در سابق، ماده 238 قانون مزبور به مجازات جرم کلاهبرداری اشاره داشت و جرائمی نیز که در حکم کلاهبرداری بوده اند نیز با همین ماده مورد مجازات قرار می گرفتند. اما با توجه به اینکه قانون مجازات عمومی منسوخ شده است، افرادی که مستند به ماده 238 قانون مجازات عمومی مورد حکم واقع می شدند، در حال حاضر مجازات ماده 1 قانون مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء نسبت به آن ها حکم فرماست.

در قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده از 1 تا 7 سال و مجازات کلاهبرداری مشدد از 2 تا 10 سال در نظر گرفته شده است.

 نکته مهم:

 در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری، ضمانت اجرای عمل مزبور، ماده 238 قانون مجازات عمومی است که در حال حاضر چنانچه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری مطرح شود، مجرمین جرم مزبور طبق ماده 1 قانون مجازات ارتشا و اختلاس  و کلاهبرداری مورد محاکمه قرار می گیرند.

 

قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری

قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری مصوب 3/5/1307 است که مشتمل بر دو ماده است که در این قانون با توجه به اینکه جرم تبانی برای بردن مال غیر از مصادیق کلاهبرداری است مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی برای جرم مزبور در نظر گرفته شده است که البته در حال حاضر مجازات تبانی برای بردن مال غیر با توجه به قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تعیین می گردد.

مشاوره حقوقی جرم تبانی برای بردن مال دیگری

جرم تبانی برای بردن مال دیگری از جمله جرائمی که در حکم کلاهبرداری هستند محسوب می گردد و مجازات جرم کلاهبرداری برای جرم مزبور در نظر گرفته می شود اما گاهی در عمل اثبات این امر بسیار دشوار می گردد و لازم است که جرم مذکور با قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری منطبق باشد و ارکان تبانی برای بردن مال دیگری جمع باشد.

این امر در واقع، امر ساده ای نیست و گاها اثبات اینکه افرادی با تبانی برای بردن مال غیر، اموالی را تصاحب نموده اند در عمل دشوار است. از این رو توصیه می شود پیش از هر اقدامی در این باره با وکیل کلاهبرداری، مشاوره و هم فکری انجام گیرد.

وکیل کلاهبرداری به فردی گفته می شود که بر قوانین جزایی و کیفری اشراف کامل دارد و می تواند با اثبات جرم تبانی برای بردن مال دیگری، حق را به صاحب حق برساند.

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر تخصصی در دعاوی کیفری، مفتخر هستند با تکیه بر دانش و تجربه حقوقی خویش، در کلیه دعاوی کیفری از جمله شکایت تبانی برای بردن مال دیگری به وسیله وکیل کیفری و وکیل کلاهبرداری متخصص دعاوی ارجاعی را به سهولت به سر منزل مقصود برسانند.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید.

 

 

 

مشاور حقوقی تلفنی رایگان | وکیل پرس

 

 

بهترین وکلای کیفری

آقای دکتر احمد زهره وند

متخصص پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی مجرب سالیان سال در شمیرانات تهران نیاوران اقدام به فعالیت در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده و قبول و انجام انواع پرونده در زمینه املاک، جرایم و دعاوی کیفری، دعاوی ملکی، حقوقی، خانواده و انجام مشکلات و امور ایرانیان خارج کشور می باشد.

از سوابق ایشان می توان به وکالت در پرونده های شرکت های دولتی و خصوصی و تدریس حقوق ثبت اسناد و املاک و تالیف کتب مختلف حقوقی و وکالت و مشاوره تخصصی در پرونده های مختلف اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در زمينه پرونده های کیفری

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

آقای مسعود اسلامی مهر

متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و …

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای احمد بنی جمالی

خبره در پرونده های کیفری، مواد مخدر و ....

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

آقای سعید ستوده پارسا

متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای ستوده پارسا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال می باشند. آقای ستوده پارسا در پرونده های موکلین خود بسیار پیگیر بوده و دلسوزانه تلاش می کنند تا نتیجه موفقیت آمیز کسب شود. از بهترین سوابق کاری ایشان می توان به پرونده قتل در آسانسور، پرونده سرقت مسلحانه با 69 شاکی در تهران، پرونده سرقت مسلحانه در خیابان صادقیه، قبول وکالت تعدادی از متهمان پرونده الکس (قاچاق دختران به دبی و مالزی) و … اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و مواد مخدر

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید