مالیات بر اجاره ملک
فهرست مطالب

مالیات بر اجاره ملک چیست | معافیت از مالیات بر اجاره چگونه است؟

مالیات بر اجاره یکی از انواع مالیات بر درآمد است که بسیاری از موجرها به آن توجهی ندارند و بعد از اینکه با جرایم هنگفتی مواجه می شوند، تازه به فکر چاره اندیشی می افتند. در این مطلب سعی کرده ایم که به صورت ویژه به این موضوع بپردازیم و به سوالات متداول در این زمینه پاسخ دهیم.

سوالاتی مانند: به چه درآمدها و به چه املاکی مالیات بر اجاره تعلق می گیرد؟ مالیات بر اجاره به عهده کیست؟ نحوه محاسبه مالیات بر اجاره چگونه است؟ و در چه صورتی معافیت به مالیات بر اجاره تعلق می گیرد. در این مقاله ضمن توضیح مالیات بر اجاره و اینکه مالیات بر اجاره به عهده کیست، به بررسی و تحلیل ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه محاسبه مالیات بر اجاره و معافیت و جریمه عدم پرداخت مالیات بر اجاره و چگونگی اخذ مالیات بر اجاره و نقش ماده 131 مالیات بر اجاره پرداخته می شود.

اگر بعد از مطالعه این مطلب، همچنان سوالاتی در ذهن خود داشتید، می توانید با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید تا با وکیل ملکی یا وکیل مالیاتی، مشاوره حقوقی داشته باشید و بعد از مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری مجرب، دیگر خیال تان بابت این موضوعات راحت باشد.

 

مالیات بر اجاره

مالیات بر اجاره به مبلغی گفته می شود که توسط دولت از افراد حقیقی و حقوقی اخذ می گردد مالیات به  همه املاک صرف نظر از نوع کاربری آن ها که مسکونی، تجاری و یا اداری است تعلق می گیرد.

قانون گذار در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به درآمد اشخاص، میزان مالیات پرداختی توسط هر فردی را مشخص نموده است و از این رو طبق ماده 131 مالیات بر اجاره نیز مشخص می گردد.

 

مالیات بر اجاره به عهده کیست؟

آنچه مسلم است این است که بر انواع املاک اعم از تجاری، مسکونی و اداری مالیات تعلق می گیرد و چنانچه ملکی به اجاره مسکونی، تجاری و اداری داده شود نیز به درآمد حاصل از اجاره آن مالیات تعلق می گیرد اما سوال ایجاد می شود که مالیات بر اجاره به عهده کیست؟

در پاسخ به این سوال که مالیات بر اجاره به عهده کیست در وهله اول باید دانست که مالیات مزبور به چه دلیلی اخذ می گردد و زمانی که این موضوع مشخص شد بدیهی است که مشخص می گردد که مالیات بر اجاره به عهده کیست؟

هدف از اخذ مالیات این است که افراد بابت اموالی که مالک هستند و درآمدی که به دست می آورند مبلغی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. اجاره ملک نیز اعم از مسکونی، تجاری و اداری مشمول مالیات می گردد چرا که اخذ اجاره نیز نوعی کسب درآمد محسوب می گردد از این رو بایستی مالیات آن پرداخت گردد. از آنجایی که سود حاصل از پرداخت اجاره به مالک تعلق می گیرد در واقع مالک باید مالیات بر اجاره را پرداخت نماید که البته پرداخت مالیات بر اجاره از مبلغ اجاره کم می گردد و مستاجر کسر کننده این مبلغ است و موجر مودی است. مستاجر بایستی مبلغ مالیات را از اجاره کسر نماید و به اداره مالیات پرداخت نماید و اگر چنین نکند در این صورت جریمه هایی که به درآمد حاصل از اجاره ملک تعلق می گیرد با مستاجر است.

 

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم درباره ی میزان مالیات بر درآمد اشخاص صحبت نموده است، البته لازم به ذکر است که با توجه به بند30 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394،  ماده 131 سابق حذف و ماده جدیدی جایگزین آن شد و چنین مقرر داشته است که:

” نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌ باشد به شرح زیر است:

‌تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد(15%)،

تا میزان یکصد میلیون ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون  ریال به نرخ بیست درصد(20%)،

تا میزان دویست ­و پنجاه میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد(25%)،

تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون  ریال به نرخ سی درصد(30%)،

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد(35%) .”

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ درآمد افراد حقیقی را در چند طبقه مشخص نموده است و میزان مالیاتی که هر فرد حقیقی باید بپردازد با توجه به درآمد او محاسبه می گردد. ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در سطر اول به وضوح بیان داشته است که میزان درآمد اشخاص حقیقی بدین صورت محاسبه می گردد فلذا ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم شامل اشخاص حقوقی نمی گردد.

البته اگر چه در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم همه افراد حقیقی را مشمول ماده دانسته است اما لازم به ذکر است که برخی از افراد حتی با دارا بودن درآمد مذکور در ماده 131 قانون مالیاتهای مسقیم در لیست پرداخت کنندگان مالیات محسوب نمی شوند و از پرداخت مالیات معاف هستند که در ادامه توضیحات آن خواهد آمد.

 

مالیات بر اجاره

اجاره املاک اعم از مسکونی، تجاری و اداری می توانند یکی از منبع های درآمد افراد اعم از حقیقی و حقوقی باشند از این رو با توجه به اینکه افراد از این طریق کسب سود و درآمد می نمایند فلذا مستند به ماده 131 مالیات بر اجاره را نیز می توان مشخص نمود.

 ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ درآمد اشخاص حقیقی را بیان داشته است و از آنجایی که اجاره نیز یکی از منبع های درآمد اشخاص است. از این رو بایستی طبق ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم میزان مالیات آن محاسبه و توسط مستاجر پرداخت می گردد. ماده 131 مالیات بر اجاره را مشخص می نماید.

 

محاسبه مالیات بر اجاره

جهت محاسبه مالیات بر اجاره در وهله اول بایستی با توجه به ماده 131 مالیات بر اجاره را مشخص نمود.

قانون گذار چنین مقرر داشته است که اگر مبلغ اجاره 3 میلیون باشد بایستی 15 درصد آن به عنوان مالیات پرداخت شود و اگر 3 تا 10ملیون باشد تا 3 ملیون آن با نرخ 15 درصد و مابقی تا 10 ملیون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه می شود. و اگر بالاتر باشد که نرخ پرداخت مالیات نیز بیشتر می شود.

ذکر یک مثال ساده:

ملکی با اجاره ماهانه 10 ملیون تومان با ودیعه 100 ملیون تومان اجاره می شود. با توجه به ماده 131 مالیات بر اجاره آن باید مشخص شود. در این مواقع اجاره تا 3 ملیون تومان با نرخ 15 درصد و مازاد از 3 ملیون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه می گردد.

هر کدام از مبالغ مذکور بایستی با یکدیگر جمع گردند. از طرفی دیگر 18 درصد از ودیعه مستاجر نیز مشمول مالیات بر اجاره می گردد.

البته لازم به ذکر است که تنها به 75 درصد مبلغ ودیعه و اجاره، مالیات بر اجاره تعلق می گیرد و 25 درصد مبالغ مذکور مشمول معافیت مالیاتی می گردد.

 

اشخاص معاف از پرداخت مالیات بر اجاره

 1. اگرچه قانون گذار درآمد حاصل از اجاره را به جهت سود دهی آن مشمول مالیات دانسته است اما چنانچه فردی تنها درآمد او اجاره بهایی باشد که از مستاجر دریافت می کند و منبع درآمد دیگری نداشته باشد معاف از پرداخت مالیات بر اجاره است.
 2. چنانچه فردی ملک خود را اعم از تجاری، مسکونی و یا اداری جهت استفاده  بستگان درجه اول خود اجاره دهد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف است.
 3. چنانچه متراژ ملکی در تهران مورد اجاره قرار گیرد و متراژ کمتر از 150 متر باشد مشمول مالیات بر اجاره نمی گردد. و اگر ملک استیجاری در شهرستان باشد و متراژ آن 200 متر باشد  معاف از مالیات بر اجاره است.

جریمه نپرداختن مالیات بر اجاره

چنانچه جهت پرداخت مالیات بر اجاره اقدامی صورت نگیرد در این صورت مودی مالیاتی به پرداخت ده درصد مالیاتی که باید پرداخت نماید جریمه می شود. و در این صورت چنین فردی به جهت جریمه مزبور مورد بخشودگی مالیاتی نمی گردد و همینطور تخفیف مالیاتی در سال های آتی به وی تعلق نمی گیرد.

روش پرداخت مالیات بر اجاره

جهت پرداخت مالیات بر اجاره باید اظهارنامه مالیاتی پر شود برای این امر بایستی اقداماتی انجام گیرد که عبارتند از:

 1. ورود به سایت
 2. دانلود نسخه اظهارنامه مالیاتی
 3. اطلاعات خواسته شده در اظهارنامه مالیاتی بایستی با دقت تکمیل گردد.
 4. پس از تکمیل اطلاعات با دقت مطالعه و سپس به سازمان مالیاتی ارسال گردد.
 5. پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی به متقاضی کد پیگیری داده می شود.

 

نکته قابل توجه:

 در اظهارنامه های الکترونیکی مالیات بر درآمد اجاره املاک لازم است که مودیان مشمول مالیات بر درآمد اجاره به ازای تمام املاک مورد اجاره، تنها یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان مالیاتی نمایند.

 

مشاوره حقوقی مالیات بر اجاره

با توجه به اینکه در قانون در باب مالیات بر اجاره به وضوح توضیحات مفصلی آمده است اما باز هم هستند افرادی که مفهوم مالیات بر اجاره را نمی دانند و چه بسیارند افرادی که می پرسند مالیات بر اجاره به عهده کیست و گاها بین موجر و مستاجر اختلاف ایجاد می گردد که در نهایت مالیات بر اجاره را چه کسی بایستی پرداخت نماید و گاهی نیز افراد اعم از حقیقی و حقوقی در محاسبه مبلغ مالیات بر اجاره دچار مشکل می شوند.

 همانطور که توضیح آن گذشت قانونگذار در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ درآمد و مبلغی که بایستی جهت مالیات پرداخت گردد را مشخص نموده است و با توجه به همین ماده 131 مالیات بر اجاره نیز مشخص می شود.

اما ممکن است فهم دقیق ماده و نحوه محاسبه مالیات بر اجاره بر همگان مقدور نباشد و یا اینکه به دلیل جهل به قانون مالیات بر اجاره پرداخت نگردد، در این مواقع بهتر است پیش از هر اقدامی با مشاور حقوقی و یا وکیل مالیاتی متخصص مشورت و هم فکری های لازم را داشته باشید تا بتوانید به نتیجه مطلوب دست یابید.

 

سوالات متداول این بخش

آیا اشخاص حقوقی نیز برای رهن ملک تجاری بایستی مالیات پرداخت نمایند؟

اشخاص حقوقی ملزم به پرداخت مالیات بر اجاره و کسر آن از مبلغ اجاره و پرداخت آن هستند اما برای مبلغی که بابت رهن ملک تجاری پرداخت می نمایند از مالیات معاف هستند.

محاسبه مالیات بر اجاره چگونه است؟

اگر مبلغ اجاره 3 میلیون باشد بایستی 15 درصد آن به عنوان مالیات پرداخت شود و اگر 3 تا 10ملیون باشد تا 3 ملیون آن با نرخ 15 درصد و مابقی تا 10 ملیون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه می شود. و اگر بالاتر باشد که نرخ پرداخت مالیات نیز بیشتر می شود.

 

همچنین بدانید:

نحوه شکایت فروش مال غیر

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی مالیات بر اجاره با مشاور حقوقی مالیاتی و  وکیل مالیاتی هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

بهترین وکلای ملکی

سرکار خانم فرزانه آذربیک

متخصص پرونده های ملکی، کیفری، حقوقی و ...

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

فرزانه آذربیک وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و همچنین ایشان چهارده سال سابقه وکالت دارند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی ملکی، کیفری و خانواده

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی اراضی و املاک

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، ملکی، خانواده و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

خانم معصومه سادات موسوی

متخصص دعاوی ملکی و کیفری

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.


 • دانش آموخته لیسانس حقوق از دانشگاه تهران
 • اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری تهران و دارای ۱۷ سال سابقه وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی به ویژه دعاوی ملکی
 • دارای سوابق مشاوره در دستگاههای دولتی و غیر دولتی
 • ۱۰ سال سابقه فعالیت در دفاتر معاضدت قضایی مجتمع قضایی بعثت ،شهید مدنی ،شهید بهشتی و مجتمع شماره یک خانواده

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید