نمونه دادخواست و رای دادگاه در مورد مطالبه وجه
فهرست مطالب

نمونه دادخواست و رای دادگاه در مورد مطالبه وجه

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت: شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پلاک

خواهان

خانه دار

 

 

خوانده

آزاد

کارمند

وکیل

 وکیل دادگستری

تهران ……………………………..

تعیین خواسته و بهای آن

مطالبه وجه بابت … (مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم) به مبلغ 420,000,000 ریال

تامین خواسته (تامین خواسته بابت مبلغ 420,000,000 ریال)

مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات

1-      وکالت نامه به شماره ………. مورخ 09/12/1393 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 579,000 ریال باطل شد.

2-      فیش نقدی بانک به شماره ……………………. مورخ 06/12/1392

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند:

1-      براساس توافق شفاهی فی مابین موکل و خوانده (در زمانی که موکل در خارج از کشور بوده است) مبنی بر خرید یک واحد آپارتمان، موکل مبلغ 100,000 کرون را به صرافی البرز می دهد تا معادل ریالی آن را در ایران (مبلغ 420,000,000 ریال) به حساب خوانده واریز نماید تا این وجه به عنوان بیعانه تا زمان بازگشت موکل به ایران و تنظیم مبایعه نامه فی مابین موکل و خوانده نزد خوانده باشد.

2-      اما پس از واریز وجه مذکور و مراجعت موکل به ایران خوانده محترم از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم مبایعه نامه با موکل خودداری می نماید و از آنجایی که هیچ قرارداد کتبی مابین موکل و خوانده تنظیم نگردیده و صرفا وجه مذکور به حساب خوانده واریز شده بود لذا امکان الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تنظیم مبایعه نامه و انتقال آپارتمان وجود ندارد.

3-      نتیجتا صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 420,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست تا زمان تادیه وجه مذکور به انضمام جمیع خسارات قانونی و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستندا به ماده 265 قانون مدنی در حق موکل مستدعی  است.

4-      ضمنا مستدعی است آقای ……… (کارمند صرافی که وجه مذکور را به حساب خوانده در ایران واریز نموده است) به عنوان مجلوب ثالث جهت تایید مراتب فوق و واریز مبلغ فوق از جانب موکل به حساب خوانده در دادرسی احضار گردد.

5-      بدوا وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری قرار قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون مستدعی می باشد.

امضای وکیل

هزینه دادرسی دریافت شده

مبلغ: 12,880,000

شماره ارجاع:

شماره پیگیری:

تاریخ و ساعت دریافت وجه: 18/12/1393 – 12:53

تعرفه خدمات: مبلغ 75,000 ریال

بسمه تعالی – جهت رسیدگی به شعبه ……….. مجتمع قضایی عدالت تهران ارجاع می شود.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ ……………….. امضاء

در پرونده‌های حقوقی تنظیم دادخواست برای رسیدگی به شکایات امری ضروری است و اولین اقدام جهت طرح دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست به دادگاه می باشد دادخواست باید در فرمهای از پیش تنظیم شده نوشته شود و صرفاً شخص خواهان باید آنرا را کامل نماید.

 

دادنامه

پرونده کلاسه ……………….. شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره …………………..

خواهان: خانم ……….. فرزند ……… با وکالت خانم ………….. فرزند ……….. به نشانی تهران ……………………………

خواندگان: آقای ……… به نشانی تهران ………………… و آقای ……………… به نشانی تهران ………………………..

خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ……..      2- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان خانم …………. با وکالت خانم ……………. به طرفیت آقای ………….. به خواسته مطالبه وجه به میزان 420,000,0000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکلای وی، مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی فیش نقدی بانک به شماره ……………. مورخ 6/12/1392 و اظهارات و توضیحات آقای ………… به عنوان مجلوب ثالث دعوی که تصریحا مراتب ادعای خواهان مبنی بر وصول ارز و تبدیل آن به ریال و تودیع به حساب خوانده مورد تایید قرار دادند و دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از ناحیه خوانده با توجه به عدم وجود هیچ گونه دلیل و مستندی بر پرداخت وجه حتی به صورت تدریجی به نحوی نبوده که بتواند موجبات تزلزل ادعای خواهان و تخدیش مستندات آن را فراهم سازند لذا با رد دفاعیات معموله دعوی مطروحه را محمول بر صحت و مستندا به مواد 265 و 1284 از قانون مدنی و مواد 519، 515، 198 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 420,000,000 ریال از بابت وجه تودیعی در حق مشارالیه و به حساب وی توام با پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 18/12/1393 لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با دعوی خواهان نامبرده به طرفیت آقای …………… به خواسته معنونه به عنوان مجلوب ثالث، دادگاه توجها به بررسی جمیع اوراق پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خواهان و وکلای وی و دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده به لحاظ عدم احراز توجه دعوی مستندا به ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ……. حقوقی تهران

جستجوی وکیل

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل مطالبه وجه خود با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهران

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

2 دیدگاه دربارهٔ «نمونه دادخواست و رای دادگاه در مورد مطالبه وجه»

  1. سلام
    فروشنده در تاریخ مقرر به محضر نایمد و من گواهی عدم حضور را گرفتم.سپس فروشنده با 11 روز تاخیر به محضر آمد و سند را بنام من زد.مبلغی را فروشنده از بابت تسویه برق و آب و تعمیرات که توافق شفاهی کردیم و دفتر املاک شاهد است می بایست به من پرداخت کند که متاسفانه قبول نمی کند؟
    آیا در حال حاضر که سند زده شده من می توانم از بابت 11 روز تأخیر شکایت کنم و خسارت بگیرم؟

دیدگاهتان را بنویسید