فهرست مطالب

معامله فضولی ملک مشاع

معامله فضولی ملک مشاع به چه شکای خواهد بود. وکیل پرس پاسخ می دهد.
در رابطه با فروش مال مشاعی بیان داشتیم که هر یک از شرکا بدون اذن سایرین این حق را نداشته که اقدام به انجام هر گونه معامله حقوقی بنماید در غیر این حالت به علت عدم نافذ بودن معامله صورت گرفته در حکم معامله فضولی بوده و شخص خریدار این حق را داشته که به علت جاهلیت نسبت به صحت معامله آن را فسخ بنماید
در رابطه با تصرفات حقوقی هر شریک در مال مشاعی ممکن است دو حالت قابل تصور بوده است :

تصور اول :

تصرفات حقوقی شریک مال مشاعی نسبت به سهم الشرکه خویش

در اینجا هر شریک نسبت به سهم الشرکه خویش چون صاحب حق مالکیت بوده به موجب ماده 583 قانون مدنی این حق به هر یک از شرکا نسبت به انجام تصرفات حقوقی خویش تا جایی که موجب تصرف در سهم شرکای دیگر نگردد داده شده است
تصرفات حقوقی شریک مال مشاعی نسبت به سهم سایر شرکا:
به موجب ماده 581 قانون مدنی از آنجایی که این نوع تصرفات، تصرف در اموال شرکای دیگر بوده است از نظر حقوقی غیرنافذ و احکام معامله فضولی برآن بارگردیده می شود و سایر شرکا توانسته اند که با عدم اذن خویش خویش خواستار ابطال آن بوده باشند.

تکلیف خریداری که از طریق معامله فضولی با او معامله حقوقی صورت گرفته چه می شود؟

در اینجا حسب اینکه خریدار عالم بوده و یا جاهل باید تمایز قائل بشویم و در رابطه با خریداری که با علم به اینکه می دانسته شخص بایع که دارد اقدام به انجام معامله می نماید اذنی از سایر شرکا نداشته و دارد به صورت فضولی اقدام به این کار می نماید به عنوان شخص متضرر حق فسخ که نداشته هیچ ، به موجب جرم تبانی در انتقال مال غیر نیز محکوم خواهد گردید. مگر آنکه با اعلام و عودت مال حسن نیت و جهل خویش را به اثبات برساند و اگر خریدار توانست درصدد اثبات ادعایش برآید می تواند به عنوان شاکی همراه با مالکینی که شخص فضول بدون آنکه اذن تصرف از آنها داشته باشد اقدام به تصرف حقوقی سهم الشرکه آنها نموده است طرح شکایت من باب محکومیت به جرم انتقال مال غیر و از باب مسئولیت مدنی و محکوم نمودن او به جبران خسارت بنماید

برخی سوالات حقوقی درخصوص معامله فضولی ملک مشاع:

در چه صورتی خریدار مال مشاعی که اقدام به انجام معامله نموده شریک جرم شناخته شده و مستوجب مجازات بوده است ؟

زمانی که خریدار مال مشاعی با علم به آنکه می دانسته معامله صورت گرفته فضولی بوده و بایع بدون داشتن اذن در فروش مال مشاعی اقدام به انجام این عمل مجرمانه نموده به علت تبانی با بایع فضول مستوجب مجازات بوده است

معامله صورت گرفته فی ما بین بایع فضول و خریدار از نظر حقوقی چگونه است آیا نافذ بوده است؟

در اینجا دو حالت متصور بوده است چنانچه بایع اقدام به فروش سهم الشرکه خویش بدون آنکه تصرف حقوقی او موجب مداخله در سهم شرکا دیگر شده باشد بنماید معامله نافذ و در غیر این صورت غیرنافذ و منوط به تنفیذ سایرین داشته است.

 

نویسنده : خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید