تامین خواسته چیست
فهرست مطالب

تامین خواسته چیست و چه کاربردی دارد ؟

تامین خواسته راهی برای جلوگیری از تضییع حق است.شاید شما هم جزو ان دسته از افراد باشید که تا این عبارت به گوش آنها میرسد، سوالهای دیگری نیز در این زمینه به ذهن شان متبادر میشود. سولاتی از این قبیل : اعتراض به قرار تامین خواسته چگونه است؟ ، شرایط صدور تامین خواسته چیست ؟ ، اجرای قرار تامین به چه شکل است ؟ و … در این مطلب، سعی مان بر آن بوده است که موضوعات مختلف در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم.

ضمن اینکه توصیه میکنیم اگر در این مورد باز هم سوالاتی به ذهن تان رسید که در قالب این مقاله به پاسخ شان نرسیدید، حتما برای مشاوره حقوقی رایگان یا مشاوره تلفنی با گروه وکلای وکیل پرس تماس حاصل نمایید.

تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته بدین معناست که فردی که حق خود را در حال تضییع می یابد با درخواست صدور قرار تامین خواسته از محکمه در جهت جلوگیری از اجحاف حق خویش بر می آید. به عبارت ساده تر می توان چنین گفت که فردی که قصد اقامه دعوایی را دارد پیش از اینکه دادرسی خاتمه یابد با درخواست تامین خواسته فرصتی دیگر را بدین وسیله از محکمه دریافت می نماید. در این بین به خواهان مهلتی ده روزه از زمان صدور قرار تامین خواسته اعطا می گردد که دعوای خویش و یا اسناد و مدارک لازم را ارائه دهد.

البته قرار تامین خواسته در صورتی مورد پذیرش واقع می گردد که خواسته مورد نظر خواهان معلوم و یا اینکه عین معین و مشخص باشد.

زمان صدور قرار تامین خواسته

قانون گذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که متقاضی تامین خواسته  در سه زمان می تواند درخواست صدور قرار تامین خواسته را بنماید.

  • پیش از تقدیم دادخواست

ممکن است خواهان که قصد اقامه دعوایی را دارد، پیش از اینکه دعوای خویش را مطرح نماید از محکمه درخواست تامین خواسته نماید. به عبارت دیگر خواهان با این درخواست به محکمه این موضوع را خاطر نشان می نماید که قصد اقامه دعوا را دارد اما بیم این امر را نیز داراست که اسناد و مدارک وی در فاصله ای که وی جهت طرح دعوا صرف می نماید از دسترس وی خارج گردد و یا موارد مشابه این چنینی.

  • ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی:

ممکن است خواهان هم زمان با ارائه دادخواست جهت دعوای اصلی خویش، دادخواست تامین دلیل را نیز به جهت جلوگیری از تضییع حق خویش مطرح نماید.

  • در جریان دادرسی تا پیش از اینکه حکم قطعی صادر شود.

در جریان دادرسی نیز تا زمانیکه حکم قطعی صادر نشده است ، خواهان مجاز به درخواست تامین خواسته می باشد.

پس از اینکه درخواست تامین خواسته می گردد مدیر دفتر دادگاه بایستی بالافاصله پرونده را به نظر دادگاه برساند.

دادگاه نیز در این مواقع بدون اینکه درخواست تامین خواسته را به طرف مقابل ابلاغ نماید، ابتدا دلایل را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه دلایل را کافی بداند، قرار تامین خواسته را صادر می نماید و البته ممکن است بنا به هر دلیلی دادگاه دلایل را کامل و کافی نداند و درخواست قرار تامین خواسته را رد نماید.

 نحوه اجرای قرار تامین خواسته

نحوه اجرای قرار تامین خواسته فوری است، فوری بودن بدین معناست که بایستی بالافاصله به خوانده ابلاغ گردد و پس از ابلاغ به خوانده اجرا شود. البته گاهی ابلاغ قرار تامین خواسته به خوانده سبب می گردد که حقی از خواهان ضایع گردد، از این رو در چنین مواردی، قانون گذار فرضی را پیشبینی نموده است که چنانچه ابلاغ تامین خواسته سبب تضییع حق خواهان گردد در ابتدا قرار تامین خواسته اجرا و سپس ابلاغ می گردد.

اما آنچه در قرار تامین خواسته اهمیت دارد فوری بودن آن در اجرا می باشد.

اعتراض به قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته نیز همچون سایر قرارها به خوانده ابلاغ می گردد و جهت تامین نفع خوانده به وی فرصت  اعتراض داده می شود. قانون گذار به خوانده ای که قرار تامین خواسته به وی ابلاغ می گردد 10 روز فرصت اعتراض اعطا کرده است.

پس از اعتراض خوانده، دادگاه می بایست در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و در این مورد تعیین تکلیف نماید.

گاهی ممکن است قرار تامین خواسته اجرا گردد  و خواهان محکوم به بی حقی شود، در این مواقع از خسارت احتمالی که خواهان به محکمه سپرده است حق تضییع شده خوانده به وی بایستی پرداخت گردد.

در این مواقع خوانده حق دارد در مهلتی 20 روزه از زمان ابلاغ قطعی حکم، جهت خسارتی که از صدور قرار تامین خواسته به وی وارد شده است اعتراض نماید. خوانده دلایل خویش را بایستی ارائه دهد تا بتواند خسارت وارده را مطالبه کند.

نکته ای که در این نوع اعتراض مطرح است این است که  مطالبه خسارت از خواهان در این مواقع نیازی به رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

البته این موضوع نیز به طرف مقابل ابلاغ می گردد تا وی نیز چنانچه دفاعی داشته باشد ارائه دهد تا حقی از وی نیز ضایع نگردد.

دادگاه در موضوعات اعتراضی فوق  جهت مطالبه خسارت در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی از این جهت صادر می نماید.

استرداد تامین خواسته توسط خواهان

قانون گذار به خوانده جهت مطالبه خسارت احتمالی از صدور قرار تامین خواسته مهلتی 20 روزه اعطا نموده است که چنانچه مهلت مزبور منقضی گردد و خوانده اقدامی ننماید، در این مواقع قانون گذار فرض را بر این قرار داده است که خوانده خسارت را مطالبه نمی نماید ، از این رو از خسارت احتمالی تودیع شده  در صندوق دادگستری پس از مهلت مزبور به درخواست خواهان رفع اثر صورت می گیرد و وجوه پرداختی خواهان که در صندوق دادگستری می باشد به وی مسترد می گردد.

از این رو خواهان می تواند پس از سپری شدن مهلت مزبور و عدم درخواست خوانده جهت مطالبه خسارت احتمالی، درخواست استرداد خسارت احتمالی را که تودیع نموده را بنماید.

البته این امر بدین معنا نیست که خوانده دیگر امکان درخواست مطالبه خسارت را ندارد. چنانچه در این باره به مشاوره حقوقی نیازمندید با گروه وکلای وکیل پرس در تماس باشید.

خسارت احتمالی در قرار تامین خواسته

خسارت احتمالی در قرار تامین خواسته پیشبینی شده است چرا که ممکن است متقاضی قرار تامین خواسته بدون دلیل موجه اقدام به درخواست تامین خواسته نموده باشد و با این اقدام وی حقی از خوانده ضایع گردد. از این رو قانون گذار چنین مقرر داشته است که متقاضی صدور قرار تامین خواسته به جهت پیشگیری از درخواست های بلاجهت، بایستی پیش از صدور قرار تامین خواسته، خسارتی را که ممکن است در صورت عدم نتیجه دهی خواسته وی به خوانده وارد گردد جبران نماید.

خواهان لازم است پیش از صدور قرار تامین خواسته خسارتی را که از این جهت ممکن است به خوانده وارد شود را  به صورت نقدی به صندوق دادگستری بپردازد. در چنین مواقعی چنانچه دعوای خواهان رد شود و خسارتی از باب صدور چنین قراری به خوانده وارد آمده باشد از محل خسارت احتمالی تودیع شده نزد دادگستری پرداخت می گردد.

سوال: میزان خسارت احتمالی که خواهان بایستی به صندوق دادگستری بپردازد چه مقدار است؟

پاسخ: قانون گذار این مورد را در تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آورده است و مقرر داشته است که تعیین میزان خسارت احتمالی باید با توجه به میزان خسارت و با نظر دادگاهی صورت گیرد که درخواست تامین خواسته را پذیرفته است.

تامین خواسته بدون خسارت احتمالی

هدف از خسارت احتمالی در قرار تامین خواسته به جهت پیشگیری از تضییع حق خوانده می باشد اما گاهی موضوعی که خواهان از آن جهت درخواست تامین خواسته را داشته است به قدری واضح و روشن است که حق دار بودن خواهان کاملا بدیهی است. از این رو در چنین مواقعی بدون اینکه نیاز به تودیع خسارت احتمالی باشد، خواهان می تواند درخواست صدور تامین خواسته نماید.

اما گاهی خواهان بدون تودیع خسارت احتمالی مجاز به درخواست تامین خواسته می باشد و آن مواقعی است که خواهان نسبت به طلب یا مالی معین درخواست تامین خواسته می نماید که هنوز موعد تسلیم آن فرا نرسیده است اما حق خواهان مستند به سند رسمی است و از طرفی در معرض تضییع و تفریط نیز قرار دارد. از این رو خواهان به جهت پیشگیری از  تضییع حق خویش درخواست تامین خواسته می نماید و دراین مواقع بدون اینکه نیاز به اخذ خسارت احتمالی از خواهان باشد، دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید.

مرجع صالح جهت درخواست تامین خواسته

 درخواست تامین خواسته را باید از محکمه ای تقاضا داشت که نسبت به اصل موضوع صلاحیت رسیدگی را دارد که این امر در زمان های مقرر در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

پس از صدور تامین خواسته، متقاضی صدور این قرار تنها 10 روز فرصت دارد که نسبت به اصل موضوع در همان محکمه دادخواست بدهد و چنانچه مهلت مزبور سپری گردد و خواهان اقدامی از این جهت ننماید دادگاه در صورتی که خوانده تقاضای رفع اثر از قرار تامین خواسته را بنماید، از قرار مزبور رفع اثر می نماید.

نقش وکیل در دادرسی و دعاوی حقوقی چیست؟

اصول و تشریفات دادرسی امری است که جدای از علم و دانش حقوقی نیازمند مراجعه های مکرر به محاکم دادگستری و مراجع اداری ذی الربط می باشد. و این موضوع در مورد افراد عامی که ممکن است به ندرت با این موارد برخورد نمایند صدق نمی نماید و بسیاری از افراد عامی هستند که در مراجعه به محاکم دادرسی دچار سردرگمی می گردند و نمی دادنند که در این سیستم به چه نحوی عمل نمایند، و همین امر سبب اطاله دادرسی و صرف زمان و هزینه مضاعف برای این افراد می گردد.

از این رو توصیه می گردد که رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری را به فردی بسپارید که تجربه و دانش کافی در این مقوله را داراست و بدین وسیله در زمان و هزینه تا حد بالایی صرف جویی نمایید.

با اخذ مشاوره حقوقی لازم پیش از هر اقدامی می توانید از بسیاری از مشکلات عدیده آتی پیشگیری نمایید.

وکلای وکیل پرس چه خدماتی را به متقاضیان ارائه می دهند؟

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خویش و با دانش و تجربه ای که در طول زمان و با صبر و تلاش خویش در رسیدگی به دعاوی ارجاعی به دست آورده اند، برای تمامی مسایل حقوقی راه حل های منطقی و قانونی لازم را شناسایی و به فراخور پرونده های ارجاعی در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

از مزیت های گروه وکلای وکیل پرس:

  • اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل حقوقی وکیل پرس
  • مشاوره حضوری در کلیه دعاوی حقوقی با جمعی از وکلای وکیل پرس تنها با پرداخت حق المشاوره یک وکیل متخصص
  • قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری با وکلای مجرب و متعهد
  • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی پرونده از طریق تلفنی و حضوری

جهت اخذ مشاوره حقوقی با کارشناسان و وکلای متخصص هم اکنون تماس بگیرید.

  شماره مشاوره حقوقی تلفنی

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید