گروه وکلای وکیل پرس نمونه دادخواستهای دعاوی خانواده را که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند در این صفحه گردآوری کرده است. در این برگه نمونه دادخواست در موضوعات مختلف خانوادگی قرار دارد و می توانید آن ها را در لیست بالا مشاهده و به راحتی دریافت نمایید.

1 – نمونه دادخواست خواستگاری و نامزدی

2 – نمونه دادخواست شرایط صحت نکاح

3 – نمونه دادخواست ازدواج موقت و انحلال آن

4 – نمونه دادخواست مهریه

5 –نمونه دادخواست نفقه، تمکین

6 – نمونه دادخواست تمکین و نشوز

7 – نمونه دادخواست اشتغال زوجه

8 – نمونه دادخواست جهیزیه و استرداد آن

9 – نمونه دادخواست اجرت المثل و نحله

10 – نمونه دادخواست وضعیت شیربها و هدایای عروسی

11 – نمونه دادخواست اجازه ازدواج مجدد

12 – نمونه دادخواست ثبت ازدواج، طلاق و رجوع

13 –  نمونه دادخواست حضانت فرزندان

14 – نمونه دادخواست الزام به ملاقات فرزند

15 – نمونه دادخواست فسخ و موجبات آن

16 – نمونه دادخواست تشریفات طلاق طبق آیین دادرسی

خواستگاری و نامزدی

شرایط صحت نکاح

ازدواج موقت و انحلال آن

مهریه

نفقه، تمکین

تمکین و نشوز

اشتغال زوجه

جهیزیه و استرداد آن

اجرت المثل و نحله

وضعیت شیربها و هدایای عروسی

اجازه ازدواج مجدد

ثبت ازدواج، طلاق و رجوع

حضانت فرزندان

الزام به ملاقات فرزند

فسخ و موجبات آن

تشریفات طلاق طبق آیین دادرسی