الزام به فک رهن ملک در رهن بانک
فهرست مطالب

همه چیز در مورد الزام به فک رهن ملک در رهن بانک

دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک یکی از دعاوی ملکی محسوب می گردد که در حال حاضر حجم قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری را نیز به خود اختصاص داده است که معمولا یک وکیل ملکی مجرب با این قبیل پرونده ها زیاد درگیر می شود. نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که گاها به جهت اینکه دعاوی الزام به فک رهن ملک به درستی اقامه نمی شود و مراحل قانونی فک رهن ملک به درستی صورت نمی گیرد این دعاوی نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. از این رو در این مقاله ضمن بررسی اینکه الزام به فک رهن چیست به بررسی کامل دعوی الزام به فک رهن ملک و دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک که یکی از مصادیق اساسی دعوی مزبور است و همینطور بیان مراحل قانونی فک رهن ملک  و در نهایت لزوم مشاوره حقوقی با یک وکیل پایه یک دادگستری در طرح دعوی الزام به فک رهن ملک پرداخته می شود.

الزام به فک رهن چیست؟

در پاسخ به سوال الزام به فک رهن چیست، ابتدا لازم است با مفهوم رهن و فک رهن آشنا بود تا احراز گردد که دعوی الزام به فک رهن چیست و چه مواقعی قابلیت اقامه را دارد.

رهن یکی از عقود لازم است که در قانون مدنی آمده است، رهن به این معناست که فردی مالی از خود را بابت طلب، انجام کار، تعهد و یا… در نزد دیگری می گذارد و بنا بر این می گردد که زمانی که بدهی پرداخت شد و یا تعهد انجام گرفت مال مزبور که مرهونه نامیده می شود از رهن خارج گردد.

فردی که مالی را به رهن می گذارد راهن و فردی که مال نزد او به رهن گذاشته می شود مرتهن نامیده می شود ومالی که مورد رهن قرار می گیرد را عین مرهونه می گویند.

رهن در واقع تضمینی برای طلبکار و یا درخواست کننده عمل است تا بدین وسیله به طلب و یا خواسته خود برسد. پس از اینکه راهن  طلب خود را به مرتهن پرداخت نماید بایستی از مال مرهونه فک رهن صورت گیرد و به عبارت دیر مال مرهونه از رهن خارج گردد و چنانچه این اتفاق نیفتد امکان طرح دعوی الزام به فک رهن ملک وجود دارد.

البته گاهی مال مرهونه در ید فرد طلبکار است و گاهی نیز ممکن است در ید بانک و یا دیگری باشد اما فرد متعهد تعهد به فک رهن ملک را نماید و چنانچه به تعهد خویش عمل ننماید در این صورت امکان طرح دعوی الزام به فک رهن ملک و یا دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک در صورتی که ملک در رهن بانک باشد وجود دارد.

 دعوی الزام به فک رهن ملک

دعوی الزام به فک رهن ملک ممکن است در چند حالت رخ دهد که به بررسی هر کدام از حالات طرح دعوی الزام به فک رهن ملک پرداخته می شود.

حالت اول:

 فردی بابت بدهی که به شخص دیگری دارد ملک خود را در رهن او قرار می دهد. این عمل بدین جهت است که تضمینی برای طلبکار باشد که بدهکار اقساط طلب خود را و یا در موعد مقرر بدهی خود را تسویه می نماید و چنانچه بدهکار به تسویه بدهی خود اقدام ننماید طلبکار بتواند با فروش ملک مرهونه، طلب خود را از قیمت ملک مطالبه نماید. در این مواقع راهن ملک خود را به رهن مرتهن می گذارد و زمانی که طبق قرارداد بدهی خود را تسویه کند بایستی ملک از رهن مرتهن خارج گردد و چنانچه مرتهن پس از پرداخت بدهی نسبت به فک رهن از ملک رهنی اقدام ننماید راهن می تواند بر علیه مرتهن دعوی الزام به فک رهن ملک را مطرح نماید.

حالت دوم:

گاهی ممکن است ملکی به فروش برسد که ملک مزبور در رهن بانک و یا شخصی باشد. در این مواقع فروشنده ملک را با سند عادی یا همان مبایعنامه به خریدار می فروشد و بنا را بر این میگذارد که تا مدت مقرری ملک را از رهن خارج نماید و همان زمان نیز ملک را به نام خریدار سند بزند. اما موفق به فک رهن از ملک مزبور نمی گردد، مسلم است که خریدار از عدم فک رهن ملک متحمل ضرر و زیان می گردد که در این مواقع می تواند دعوی الزام به فک رهن ملک را اقامه نماید.

حالت سوم:

حالت سوم یکی از معمول ترین و شایع ترین حالاتی است که دعوی الزام به فک رهن ملک اقامه می گردد. امروزه یکی از قراردادهایی شایع ملکی، قرارداد مشارکت در ساخت است که در این نوع از قراردادها به جهت وام هایی که سازنده از بانک دریافت می نماید ملک در رهن بانک است و البته سازنده متعهد می شود که ملک را از رهن بانک خارج نماید. بدیهی است که چنانچه سازنده نسبت به فک رهن از ملک مزبور اقدام ننماید، مالک می تواند بر علیه سازنده دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک را اقامه نماید.

 

دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک چگونه است؟

دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک بدین معناست که درخواست آزادسازی ملکی شود که به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دارد. این امر به وفور در خرید خانه های وام دار مشاهده می شود و بدین معناست که ملک به جهت بدهی هایی که بابت وام های دریافتی از بانک اخذ شده است در رهن بانک است و تا تسویه کامل وام ها امکان فک رهن از ملک مزبور وجود ندارد.

خرید چنین خانه هایی به جهت اینکه در رهن بانک است معمولا با سند عادی معامله می گردد و بنا را بر این قرار می دهند که با تسویه وام ها سند رسمی به نام خریدار ثبت گردد. البته لازم به ذکر است که خرید این قبیل املاک از آنجایی که با سند عادی و قولنامه ای است، این امکان وجود دارد که فروشنده تخطی نماید و این قبیل املاک را با قولنامه و وعده تنظیم سند پس از تسویه بدهی بانک به افراد دیگری نیز بفروشد.

در این مواقع چنانچه مالک از فک رهن ملک در رهن بانک و تنظیم سند رسمی به نام خریدار امتناع نماید امکان طرح دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک وجود دارد  و پس از آن نیز امکان الزام به تنظیم سند رسمی می گردد.

 

مراحل قانونی فک رهن ملک

جهت انجام فک رهن از ملک لازم است که مراحل قانونی فک رهن ملک به درستی انجام گیرد چراکه اگر مراحل قانونی فک رهن ملک انجام نگیرد و یا اینکه در مراحل قانونی فک رهن ملک مسامحه ای صورت گیرد در این صورت دعوی الزام به فک رهن ملک ممکن است به نتیجه قانونی ختم نگردد و نتیجه مطلوب را در برنداشته باشد.

مراحل قانونی فک رهن ملک بدین صورت است که بایستی جهت اقامه دعوی الزام به فک رهن ملک، دادخواست الزام به فک رهن تنظیم گردد و دادخواست مزبور ثبت گردد.

 دادگاه در زمان مقرر به موضوع رسیدگی و حکم صادر می نماید و چنانچه خواسته خواهان با اسناد و مدارک صحیح اقامه و طرح شده باشد، حکم به الزام به فک رهن صادر می گردد و بر علیه محکوم علیه اجراییه صادر می شود و چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر به اجراییه ترتیب اثر ندهد امکان توقیف اموال وی وجود دارد.

 

دادگاه صالح به دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک

دعاوی الزام به فک رهن ملک از دعاوی ملکی است و دعاوی ملکی نیز جزء دعاوی غیر منقول به حساب می آید و دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی غیر منقول دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است که در مورد دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک نیز دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک در رهن است.

زمانی که دادگاه در دعوی الزام به فک رهن ملک حکم به فک رهن صادر نماید، پس از صدور حکم اجراییه صادر می گردد و در این مواقع چنانچه محکوم علیه دعوی الزام به فک رهن ملک، در مهلتی ده روزه از صدور اجراییه، نسبت به فک رهن ملک اقدام ننماید در این صورت  محکوم له می تواند درخواست توقیف و فروش اموال محکوم له را بنماید تا بدین وسیله از محل فروش اموال محکوم علیه نسبت به فک رهن ملک اقدام گردد.

البته راه حل دیگری که در پیش پای محکوم له قرار دارد این است که می تواند در ابتدا با اموال شخصی خود نسبت به فک رهن ملک اقدام نماید و سپس نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و جلب وی جهت وصول بدهی خود بابت فک رهن ملک اقدام نماید.

البته ناگفته نماند که پرداخت بدهی جهت فک رهن نباید قبل از مراجعه به بدهکار باشد.

مشاوره حقوقی دعوی الزام به فک رهن ملک

دعوی الزام به فک رهن ملک یکی از دعاوی است که به جهت تخصصی بودن گاها در طرح و نتیجه بخشی آن مشکلاتی ایجاد می گردد. به همین جهت در مقاله مزبور در ابتدا بررسی شد که الزام به فک رهن چیست و مراحل قانونی فک رهن بیان گردید اما باز هم موارد بی شماری در دعوی الزام به فک رهن ملک وجود دارد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری شد.

 از این رو توصیه می شود پیش از اقامه دعوی الزام به فک رهن ملک و یا دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک با مشاور حقوقی و یا وکیل ملکی متخصص در این زمینه مشورت و هم فکری های لازم صورت گیرد. چرا که اگر طرح دعوی الزام به فک رهن ملک لازم است که مراحل قانونی فک رهن ملک به درستی صورت گیرد و چنانچه این اتفاق نیفتد دعوی الزام به فک رهن ملک با نتیجه مطلوب روبه رو نمی گردد از این رو مشاوره حقوقی با وکیل ملکی در درجه اولی اهمیت در این دعاوی قرار دارد.

لازم به ذکر است که به جهت خرید و فروش خانه های وام دار و در رهن بانک گاها نیاز به طرح دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک بر علیه فروشنده وجود دارد  و بدیهی است که در این دعاوی باید نهایت دقت به خرج داده شود و مشاور حقوقی و وکیل ملکی متخصص می تواند کمک شایانی نماید.

 

همچنین بخوانید:

رد مال در کلاهبرداری

 

برخی سوالات متداول

سوال: آیا  ارائه دادخواست جهت دعوی الزام به فک رهن ملک نسبت به ملکی که در بازداشت است امکان پذیر است؟

 پاسخ: دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن برای ملکی که در بازداشت است مستند به ماده 56 قانون اجرای احکام منع قانونی ندارد.

سوال: آیا امکان طرح  همزمان دو دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک با الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود دارد؟

پاسخ: در پاسخ به این سوال که آیا امکان طرح دو دعوی الزام به فک رهن ملک با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بین محاکم حقوقی اختلاف است، برخی از محاکم طرح این دو دعوی را به صورت همزمان مجاز می دانند و برخی دیگر معتقدند که ابتدا باید دعوی الزام به فک رهن ملک مطرح گردد و پس از اعمال فک رهن درباره ی الزام به تنظیم سند رسمی ملک دادخواست داده شود.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک با وکیل ملکی هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

بهترین وکلای ملکی

سرکار خانم فرزانه آذربیک

متخصص پرونده های ملکی، کیفری، حقوقی و ...

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

فرزانه آذربیک وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و همچنین ایشان چهارده سال سابقه وکالت دارند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی ملکی، کیفری و خانواده

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی اراضی و املاک

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، ملکی، خانواده و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

خانم معصومه سادات موسوی

متخصص دعاوی ملکی و کیفری

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.


  • دانش آموخته لیسانس حقوق از دانشگاه تهران
  • اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری تهران و دارای ۱۷ سال سابقه وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی به ویژه دعاوی ملکی
  • دارای سوابق مشاوره در دستگاههای دولتی و غیر دولتی
  • ۱۰ سال سابقه فعالیت در دفاتر معاضدت قضایی مجتمع قضایی بعثت ،شهید مدنی ،شهید بهشتی و مجتمع شماره یک خانواده

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید