اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
فهرست مطالب

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به چه نحوی است؟

یکی از اعتراضات شایع در دعاوی مالیاتی، اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی است که این امر از سوی مودیان مالیاتی صورت می گیرد و لازم است که مودیان در اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی با نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی آشنا باشند چراکه در اعتراض به برگه مالیاتی مزبور بایستی مراتبی رعایت گردد و چنانچه مراتب اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی به درستی انجام نگیرد و یا اینکه اعتراض به برگه مالیاتی مزبور در زمان مقرر خود انجام نشود، در این صورت، اعتراض وارده بی اثر است و فایده ای بر آن مرتب نمی گردد. منطقی بنظر می آید که در چنین اموری، حتما با یک وکیل مالیاتی مجرب صلاح و مشورت دقیق صورت گیرد.

جهت اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی لازم است که در وهله اول به این اعتراض در شورای اداری مالیاتی با وجود مسئول مربوطه و مودی مالیاتی اعتراض صورت گیرد و چنانچه در این مذاکره نتیجه ای حاصل نشود و مودی مالیاتی همچنان به برگه مالیاتی مزبور معترض باشد پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی که متشکل از دو شعبه بدوی و تجدید نظر است ارسال می گردد.

در این مقاله ضمن توضیحات ابتدایی در باب برگ تشخیص مالیاتی به نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و مراجع رسیدگی کننده به اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی پرداخته می شود.

برگ تشخیص مالیاتی چیست؟

یکی از برگه های مالیاتی، برگ تشخیص مالیات است که توسط سازمان امور مالیاتی تنظیم می شود. برگ تشخیص مالیاتی در واقع نشان دهنده محاسبات امور مالیاتی است که سازمان مالیات با بررسی که نسبت به میزان و نوع مالیات به عمل می آورد صادر می نماید. برگ تشخیص مالیاتی برای هر نوع از مالیات از جمله مالیات بر عملکرد، مالیات بر حقوق، مالیات بر اجاره و….صادر می شود.

سازمان امور مالیاتی، پس از اینکه بررسی ها و رسیدگی های خود را درباب میزان مالیات تعلق گرفته به مودیان مالیاتی تکمیل نمود نتیجه بررسی های خود را در قالب برگه ای با عنوان برگ تشخیص مالیاتی برای مودیان مالیاتی ارسال می نماید.

مودیان مالیاتی نیز لازم است که با ارسال اظهارنامه مالیاتی سازمان مالیاتی را در جریان سود و زیان و حساب ها، دیون و….خود در یک دوره مالی مشخص(ممکن است یکساله) قرار دهند.

در این بین سازمان مالیات با بررسی برگ تشخیص مالیاتی و همینطور با توجه به اظهارنامه مالیاتی ارسال شده از طرف مودیان مالیاتی، میزان مالیات متعلقه به افراد را تعیین می نماید و مودیان مالیاتی پس از بررسی های به عمل آمده بایستی مالیات خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. البته چنین نیست که هر رقمی سازمان مالیاتی عنوان نمود، مودیان مالیاتی ملزم به پرداخت باشند بلکه مودیان مالیاتی نیز می توانند به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض نمایند و مودیان مالیاتی در اعتراض به برگه مالیاتی مزبور باید اصولی را رعایت نمایند که در ادامه توضیح داده می شود.

 

انواع برگ تشخیص مالیاتی

پس از اینکه ممیز مالیاتی تمام موارد موجود را بر اساس اطلاعات و دلایل کافی بررسی نمود یک برگه تشخیص مالیاتی تهیه می شود. برگ تشخیص معمولا شامل 3 نوع می‌باشد:

  • برگه تشخیص برای مالیات عملکرد

در ارتباط با برگ تشخیص عملکرد، ممیز مالیاتی درآمدهای ابرازی در اظهارنامه را با صورت معاملات فصلی مطابقت می دهد و در این مورد نیز بر مبنای مغایرت ها جریمه لحاظ می‌گردد.

  • برگه تشخیص برای مالیات حقوق

همه شرکت ها موظف هستند که لیست های بیمه و مالیات لیست حقوق ها را اعلام نمایند. ممیز مالیاتی هزینه حقوقی که در اظهارنامه عملکرد ابراز شده با لیست های بیمه و مالیات مطابقت می دهد و در صورت مغایرت بین آنها جریمه محاسبه می نماید. این مبلغ در برگ تشخیص حقوق لحاظ می‌گردد.

  • برگه تشخیص برای مالیات تکلیفی

برگ مطالبه چیست؟

برگ مطالبه در واقع همان برگ تشخیص می باشد بدین صورت که اداره مالیات این حق را دارد که بتواند ظرف مدت ۵ سال در صورت بدست آوردن مدارک و شواهد جدید، بررسی های لازم را در مورد بدست آوردن منابع مالی مودی انجام دهد و در صورتی که محقق گردد که مودی در آن دوره، درآمد واقعی خود را پنهان نموده است، اداره مالیات اقدام به صدور برگ متمم مالیاتی نموده و جریمه را نیز با توجه به مدارک جدید صادر می نماید.

 نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی یکی از تدابیر قانون گذار است که برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته است تا در صورتی که پس از ارسال برگ تشخیص مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی، مودیان مالیاتی معترض محاسبات سازمان مالیات باشند بتوانند اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی ارسالی نمایند اما با وجود قانونی بودن اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی بسیاری از افراد با نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی آشنا نیستند و از این جهت گاها با مشکلات عدیده ای مواجه می گردند. از این رو چگونگی اعتراض به برگه مالیاتی مزبور بسیار حائز اهمیت است.

چرا که اگرچه برگ تشخیص مالیاتی که از طرف سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد اما این برگه قطعی نیست و این فرصت برای مودیان مالیاتی وجود دارد که ظرف یک ماه از تاریخ ارسال برگ تشخیص مالیاتی، اعتراض به برگه مالیاتی مزبور را به عمل بیاورند و در این بین لازم است که با نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی آشنا باشند چراکه در صورتی که مهلت مذکور سپری گردد و اعتراض به برگ مالیاتی مزبور صورت نگیرد در این صورت نشان دهنده رضایت مودیان مالیاتی به برگ تشخیص مالیاتی ارسال شده است.

 لازم به ذکر است که اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی انجام می گیرد.

 در حال حاضر نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به این صورت است که مودیان مالیاتی باید در سامانه اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی، اعتراض به برگه مالیاتی را ثبت نمایند.

 مودیان مالیاتی می توانند برگ تشخیص مالیاتی را در سامانه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی مشاهده نمایند و پس از بررسی برگ تشخیص مالیاتی چنانچه اعتراض به برگه مالیاتی مزبور داشته باشند می توانند اعتراض خود را در این سامانه ثبت نمایند.

آدرس سامانه اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی را جهت سهولت در یافتن این سامانه ارائه می گردد.

قانون گذار در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم درباره اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی چنین آمده است:

” در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیلة وکیل ‌تام‌الاختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف ‌است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف‌ مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست‌، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به ‌امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس‌ و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.”

اگرچه ماده به وضوح اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی و نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را بیان داشته است اما جهت وضوح مطلب، نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به زبان ساده توضیح داده می شود.

مودیان مالیاتی جهت اعتراضاض به برگه تشخیص  مالیاتی لازم است که با نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی آشنا باشند و اعمالی را  جهت اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی انجام دهند از جمله این اعمال عبارتند از:

گام اول: نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به این صورت است که مودیان مالیاتی چنانچه نسبت به برگ تشخیص مالیاتی معترض باشند بایستی ظرف یک ماه از زمان دریافت برگ تشخیص مالیاتی اعتراض به برگه مالیاتی مزبور را به صورت کتبی به امور مالیاتی محل ارائه نمایند.

گام دوم: مودیان مالیاتی با اداره مالیات محل خود وارد مذاکره می شوند و نسبت به تعیین تکلیف نهایی مبلغ برگ تشخیص مالیاتی صحبت می نمایند و در این باره تصمیم گیری می نمایند. لازم است که معترضین در اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی  اسناد و مدارک خود را برای اثبات مدعای خود ارائه دهند.

گام سوم: پس از صحبت های مودیان مالیاتی با اداره امور مالیاتی محل و اثبات اسناد و مدارک موجود، تکلیف نهایی برگ تشخیص مالیات معلوم می گردد و برگ تشخیص مالیاتی قطعی و نهایی می گردد.

گام چهارم: چنانچه مسئول امور مالیاتی با اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مالیاتی موافق باشد در این صورت ظهر برگ مالیاتی را امضاء می نماید و مودی مالیاتی نیز امضاء می نماید.

گام پنجم: چنانچه مسئول امور مالیاتی با اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مالیاتی موافق نباشد در این صورت هر آنچه لازم است را در ظهر برگ تشخیص قید می نماید و پرونده مزبور را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می نماید.

مراجع رسیدگی کننده به اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی

هیات های حل اختلاف مالیاتی از مراجع صالح جهت رسیدگی به اعتراضات مالیاتی ، از جمله اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی است که متشکل از مرجع بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و هیات تجدیدنظر مالیاتی است که در هر کدام از مراحل پس از رسیدگی به موضوع پرونده چنانچه اعتراضی باشد به مرجع بعد فرستاده می شود.

پس از اینکه اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیاتی در مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می گردد در وهله اول اگر در شورای اداری که توضیح آن گذشت در مذاکرات به عمل آمده به نتیجه قطعی رسیده نشود در این صورت پرونده به هیات بدوی حل اختلاف فرستاده می شود و پس از صدور رای در صورتی که نسبت به رای صادره اعتراضی باشد در این صورت پرونده به هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی می رود و فرصت شکایت دوباره باقی است و حتی لازم به ذکر است که چنانچه به رای صادره در این مرجع هم اعتراضی باشد در این صورت ظرف یک ماه از زمان صدور رای تجدیدنظر هیات حل اختلاف مالیاتی امکان تجدیدنظر دوباره در شورای مالیاتی وجود دارد.

مشاوره حقوقی مالیاتی در اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

مشاور مالیاتی به فردی گفته می شود که بر قانون مالیات و بخشنامه ها و آیین نامه های مالیاتی اشراف داشته باشد و با اعتراضات مالیاتی که از سوی مودیان مالیاتی صورت می گیرد، آشنایی کامل دارد.

لازم به ذکر است که یکی از اعتراضات مالیاتی که معمولا از سوی مودیان مالیاتی صورت می گیرد اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی است که نیاز به علم و آگاهی کافی نسبت به قوانین مالیاتی و همینطور آشنایی با رویه هیات های حل اختلاف مالیاتی دارد که این امر جز از یک وکیل مالیاتی متخصص ساخته نیست.

البته چنانچه افرادی باشند که تصمیم داشته باشند خود اعتراضاض به برگه مالیاتی را شخصا در هیات های مذکور مطرح نمایند توصیه می شود پیش از هر اقدامی با وکیل مالیاتی متخصص  و یا مشاور حقوقی مالیاتی مشورت و هم فکری های لازم صورت گیرد و در غیر این صورت امکان طویل شدن راه و بروز مشکلات وجود دارد.

 مدیریت دعاوی و اعتراضات مالیاتی پیش از آنکه نیازمند علم به قانون مالیات باشد امری است که نیازمند تجربه کافی است که این امر جز از فردی که شخصا در بطن اعتراضات مالیاتی مخصوصا اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی است ساخته نیست فلذا توصیه می شود پیش از هر اقدامی با وکیل مالیاتی و یا مشاور حقوقی مالیاتی مشورت و هم فکری لازم صورت گیرد.

 

چنانچه نسبت به برگ تشخیص مالیاتی از طرف مودیان مالیاتی، اعتراضی صورت نگیرد چه می شود؟

چنانچه نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعتراضی صورت نگیرد در این صورت برگ تشخیص مالیاتی قطعی می گردد و مودیان مالیاتی بایستی مبلغ مندرج در برگ تشخیص مالیاتی را پرداخت نمایند.

اگر اداره امور مالیات تو محاسباتش اشتباه کرده باشه،و پول بیشتری از ما بگیره، میشه پول اضافی رو که گرفته، پس بگیریم؟

طبق ماده 242 ق.م.م در صورت دریافت مالیات اضافی،ممیزان مالیاتی ملکف به پرداخت به مودی می‌باشند.این وجه از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت می شود.

 میشه به برگ تشخیص اعتراض کنیم؟ به کجا باید مراجعه کنیم؟

بله، چنین اعتراضی باید خطاب به هیات حل اختلاف مالیاتی انجام شود. از طریق سامانه اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی اقدام کنید و اعتراض تون رو ثبت کنید.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی با وکیل دیوان عدالت اداری هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

2 دیدگاه دربارهٔ «اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به چه نحوی است؟»

دیدگاهتان را بنویسید