مدیر تصفیه و وظایف او بعد از انحلال شرکت
فهرست مطالب

مدیر تصفیه کیست | وظایف او پس از انحلال شرکت چیست؟

تصفیه به معنای تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری شرکتی است که منحل شده است و مدیر تصفیه به فردی گفته می شود که پس از انحلال شرکت وظیفه سر و سامان دادن به امور شرکت را عهده دار می گردد.  پس از انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه جهت امور شرکت چنانچه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد که معاملات جدیدی صورت گیرد این وظیفه بر عهده مدیر تصفیه و یا مدیران تصفیه است. در این مقاله ضمن پرداختن به این موضوع که مدیر تصفیه کیست به وظایف مدیر تصفیه، نحوه انتخاب مدیر تصفیه و اختیارات مدیر تصفیه نیز پرداخته می شود.

البته لازم به تذکر و یادآوری نیست که یکی از توصیه های همیشگی اهل فن در زمینه امور شرکتها، مشورت و مشاوره گرفتن از وکیل تجاری یا وکیل شرکت است. زیر و بم های زیادی که در امور انحلال شرکتها وجود دارد، طبیعتا میطلبد که یک وکیل پایه یک دادگستری مجرب و توانا در زمینه امور شرکتها، بر طی کردن مراحل نظارت داشته و راهنمایی های لازم را انجام دهد.

مدیر تصفیه کیست؟

در پاسخ به سوال مدیر تصفیه کیست، چنین می توان گفت که مدیر تصفیه فردی است که امین شرکت است و پس از انحلال شرکت امور ناتمام شرکت را جهت انحلال مدیریت می نماید و مطالبات شرکت را وصول می نماید و چنانچه  لازم باشد معاملاتی برای شرکت انجام می دهد، گاها دعاوی راجع به شرکت را مورد پیگیری قرار می دهند و دارایی های شرکت را بین شرکا تقسیم می نمایند. از این رو مدیر تصفیه بایستی فردی امین و قابل اعتماد کامل باشد چرا که همه امور شرکت پس از انحلال بر عهده وی قرار می گیرد.  از این رو در تعیین مدیر تصفیه به جهت اختیارات مدیر تصفیه بایستی نهایت دقت به خرج داده شود.

پس از آشنایی با اینکه مدیر تصفیه کیست لازم است که با وظایف مدیر تصفیه نیز آشنا شد تا آشکار گردد که چرا امین بودن مدیر تصفیه در درجه اولی اهمیت قرار دارد.

 

انتخاب مدیر تصفیه در شرکت های مختلف

در همه شرکت ها پس از انحلال شرکت بحث تصفیه شرکت مطرح می شود اما بسته به نوع شرکت انتخاب مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه متفاوت است و ساز و کار خود را دارد. از این رو در انحلال در هر کدام از شرکت ها و انتخاب مدیر تصفیه باید با توجه به نوع شرکت مدیر تصفیه مشخص گردد.

انتخاب مدیر تصفیه در شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی:

 تعیین مدیر تصفیه در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی تصفیه شرکت به عهده مدیر و یا مدیران شرکت های مزبور قرار می گیرد البته در صورتی که شرکا ضامن از بین خود و یا خارج از شرکت فردی را برای تصفیه معین نمایند، اختیار انتخاب مدیر تصفیه با آن هاست و مدیر تصفیه منتخب آن ها امور تصفیه را  بر عهده خواهد گرفت.

نکته: مستند به ماده 206 قانون تجارت در شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی شرکاء غیر ضامن حق دارند پس از انتخاب مدیر تصفیه، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر برای نظارت در امر تصفیه قرار مشخص نمایند.

انتخاب مدیر تصفیه در شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی:

 تعیین مدیر تصفیه در شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی، تصفیه شرکت با مدیر یا مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه شرکت و یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری را برای این امر در نظر گرفته باشند که در این صورت به ترتیبی که مقرر داشته اند عمل می شود.

نکته: در شرکت های سهامی به محض انحلال شرکت،  شرکت در حال تصفیه محسوب می گردد و پس از انحلال بایستی بالافاصله پس از نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه بالافاصله پس از نام شرکت بیاید و این موضوع نیز باید در کلیه اوراق و آگهی های شرکت قید گردد.

 

وظایف مدیر تصفیه

قانون گذار در ماده 207 قانون تجارت وظایف مدیر تصفیه را مشخص نموده است. از جمله وظایف مدیر تصفیه (اختیارات مدیر تصفیه) عبارت است از:

1) خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت:

 یکی از اصلی ترین اختیارات مدیر تصفیه پایان دادن به کارهای جاری شرکت است چراکه شرکت پس از انحلال و پس از تصفیه شخصیت حقوقی خود را از دست خواهد داد از این رو بایستی قبل از اینکه شخصیت حقوقی خود را از دست بدهد، نسبت به امور جاری شرکت تعیین تکلیف شود و کارهای در دست اجرا خاتمه یابد. فلذا خاتمه دادن به امور جاری شرکت را بایستی از وظایف مدیر تصفیه که در درجه اولی اهمیت است قرار داد.

2) خاتمه دادن به اجرای تعهدات شرکت:

هر شرکتی تا زمانی که مشغول به فعالیت است دارای تعهد و تعهداتی نسبت به اشخاصی در داخل و خارج از شرکت است که لازم است قبل از انحلال شرکت نسبت به تعهدات متقبل شده از طرف شرکت تعیین و تکلیف صورت گیرد که این امر از وظایف مدیر تصفیه و یا مدیران تصفیه در زمان انحلال شرکت است.

از این رو خاتمه دادن به اجرای تعهدات شرکت از اختیارات مدیر تصفیه است که بایستی به نحو احسن از پس آن برآید.

3) وصول مطالبات شرکت:

 شرکت ها به جهت فعالیتی که انجام می دهند، ممکن است دارای مطالباتی از اشخاص و یا سایر شرکت ها باشند از این رو چنانچه قصد بر انحلال و تصفیه امور شرکت باشد بایستی نسبت به وصول مطالبات شرکت که حق قانونی شرکت و شرکاست اقدام شود. وصول مطالبات شرکت از اختیارات مدیر تصفیه است و این امر از وظایف مدیر تصفیه است که پس از انحلال شرکت بایستی عهده دار آن شود.

4) تقسیم دارایی شرکت:

 از جمله اختیارات مدیر تصفیه تقسیم دارایی شرکت پس از انحلال است. لازم به ذکر است که دارایی شرکت حق قانونی شریک و شرکا شرکت است که در شرکت مزبور فعالیت داشته اند اما گاهی ممکن است شرکت بدهی داشته باشد ، از این رو تا بدهی شرکت تصفیه نشود نسبت به دارایی شرکت تعیین و تکلیف نمی گردد، اما پس از پرداخت بدهی های شرکت و گاهی در همان زمان تصفیه، برخی از دارایی های شرکت برای تصفیه مورد نیاز نیست، از این رو مدیر تصفیه این حق را دارد که آن قسمت از دارایی شرکت را که مورد نیاز برای تصفیه شرکت نیست فی مابین شرکا شرکت تقسیم نماید.

تقسیم دارایی شرکت از وظایف مدیر تصفیه است که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است از این رو این موضوع نیازمند این است که تعیین مدیر تصفیه به درستی صورت گیرد.

 

نکته مهم:

 اختیارات مدیر تصفیه و وظایف مدیر تصفیه در کلیه شرکت ها یکسان است اما با این تفاوت که در شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی  حق اصلاح و تعیین حکم برای مدیر تصفیه و یا مدیران تصفیه زمانی خواهد بود که اساسنامه شرکت های مزبور و یا مجمع عمومی این شرکت ها این حق را به آن ها اعطا نموده باشد.

 

مشاوره حقوقی تصفیه امور شرکت پس از انحلال شرکت

پس از انحلال شرکت یکی از اصلی ترین اقداماتی که بایستی صورت گیرد این است که جهت انجام امور نا تمام شرکت نماینده و مسئولی مشخص گردد تا به تعهدات و دعاوی شرکت رسیدگی نماید و امور شرکت را سر و سامان بدهد. به چنین فردی مدیر تصفیه گفته می شود که گاهی به صورت اختیاری و گاهی نیز به صورت اجباری از طرف دادگاه مشخص می گردد اما آنچه حائز اهمیت است وظایف مدیر تصفیه پس از نحلال شرکت است. مدیر تصفیه تا زمان ختم تصفیه کارهای شرکت را انجام می دهد و پس از انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه کلیه دعاوی نسبت به شرکت در حال تصفیه بایستی به طرفیت مدیر تصفیه اقامه گردد و در امور تصفیه، با انتخاب مدیر تصفیه، وی نماینده شرکت در حال تصفیه قرار می گیرد و دعاوی شرکا و یا افراد خارج از شرکت بر علیه مدیر تصفیه اقامه می شود. از این رو نقش اساسی و مهمی را پس از انحلال شرکت عهده دار می گردد و چنانچه خیانتی از جانب وی صورت گیرد با وی برخورد می شود.

بسیار رخ می دهد که افرادی قصد اقامه دعوا بر علیه شرکت در حال تصفیه ای را دارند اما با چگونگی اقامه دعوا در این امور آشنایی ندارند. توصیه ی شود پیش از اقامه هر دعوایی با مشاور حقوقی و وکیل شرکت ها و وکیل تجاری متخصص در زمینه شرکت ها و انحلال و تصفیه شرکت ها مشورت و هم فکری لازم را داشته باشید.

 

برخی سوالات متداول در این حوزه:

آیا مدیران تصفیه حق محاکمه از طرف شرکت را دارند؟

مدیر تصفیه و مدیران تصفیه پس از اینکه جهت تصفیه امور ورشکسته و یا شرکت منحل شده انتخاب می گردند می توانند شخصا و یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه نمایند. این امر نیز یکی از اختیارات مدیر تصفیه است.

 

تقسیم دارایی شرکت در شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی به چه صورت است؟

تقسیم دارایی شرکت فی مابین شرکا، پس از انحلال در شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی چه در ضمن تسویه و چه پس از آن ممکن نیست مگر در صورت وجود دو شرط:

1)تقسیم دارایی سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان گردد.

2) یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان تقسیم دارایی در مجله رسمی زمان بگذرد.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی آنلاین برای تصفیه شرکت ها با وکیل تجاری هم اکنون تماس بگیرید. و یا به اینستاگرام وکیل پرس پیام دهیدشماره مشاوره حقوقی تلفنی

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید