چگونه می توان مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرد؟

برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) یا مالی غیرمنقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنی...

ادامه مطلب