توقیف عملیات اجرایی ثبت
فهرست مطالب

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن

توقیف عملیات اجرایی ثبت ، همانطور که مشخص است، زمانی موضوعیت پیدا می کند که قرار است موضوعی اجرایی شود. در احکام قضایی ، اصل بر اجرای حکم است مگر اینکه یکی از طرفین با استفاده از قوانین که پیشبینی شده اند، دستور توقف عملیات اجرایی بگیرد.

در این مطلب در مورد اموری از قبیل : توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن ، توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت ، شرایط صدور دستور توقیف عملیات اجرایی،خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی و …. صحبت کرده ایم.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره با مشاوره دعاوی ملکی ،مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی رایگان دارید، به شما توصیه می کنیم که حتما با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید تا به بهترین شکل شما را راهنمایی کنند.

 

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن

توقیف عملیات اجرایی، درخواستی است مبنی بر متوقف نمودن عملیات اجرا نسبت به اسناد رسمی که نسبت به آن ها اجراییه صادر شده است.

پیش از ورود به بحث لازم است با مفهوم سند رسمی و عملیات اجرایی آشنا شد.

اسناد رسمی منطبق با ماده1287قانون مدنی ، عبارتند از:

“اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است”

اسناد رسمی به نام هر فردی که ثبت گردد، نشان دهنده مالکیت فرد مزبور نسبت به اموال ثبت شده می باشد. و اما مفهوم عملیات اجرایی نیز، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که از سوی اداره ثبت و یا دادگاه نسبت به اسناد رسمی و یا اسناد تعهد آور صورت می گیرد. به عبارت دیگر شروع عملیات اجرایی با ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز و النهایه با اجرای کامل حکم به نفع محکوم له پایان می یابد.

 

توقیف عملیات اجرایی ثبت

منظور از توقیف عملیات اجرایی متوقف نمودن موقتی اجرای حکم و یا عملیات اجرایی در دادگاه و یا اداره ثبت با توجه به حکم قطعیت یافته محکمه می باشد.

عملیات اجرایی زمانی که آغاز می گردد، اصل کلی بر این است که قابل توقیف نمی باشد مگر اینکه شرایطی استثنایی رخ دهد. از این رو قانون گذار در ماده24 قانون اجرای احکام مدنی، در این باره چنین آورده است:

“دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند، اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول ‌محکوم به، یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.”

از این رو چنانچه فردی نسبت به دیگری مدعی طلبی باشد می تواند با معرفی اموال ثبت شده او به اجراییه ثبت اسناد و املاک درخواست توقیف اموال مربوطه را بنماید.

اجراییه ثبت، دایره اجرای اسناد استقرار یافته در اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

در واقع اداره ثبت، محل ثبت اسناد است. پس از ثبت اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک، اسناد رسمی می گردند و اداره ثبت متولی اجرای اسناد رسمی می گردد.

از ویژگی های بارز اسناد رسمی این است که چنانچه فردی نسبت به سند رسمی مدعی حقی بشود می تواند به اداره ثبت اسناد و املاک درخواست داده و توقیف مال ثبت شده را بنماید و در اجرای اسناد رسمی نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و تنها با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک میتوان درخواست توقیف اموال ثبتی را  نمود.

داین می تواند با مراجعه به دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، با استفاده از اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام به شناسایی اموال مدیون و توقیف آن ها بنماید و بدین صورت مطالبات خود را وصول نماید.

اجراییه ثبت اسناد، دایره ای از اداره ثبت است که وظیفه اجرای اسناد لازم الاجرا را بر عهده دارد.

اسناد لازم الاجرا اسنادی است که نشان دهنده طلب مسلمی برای دارنده آن ها  می باشد. چک سندی لازم الاجراست. چنانچه فردی از دیگری چکی در دست داشته باشد می تواند با مراجعه به اداره ثبت درخواست صدور اجراییه نسبت بدان نماید و اموالی از مدیون را توقیف و بدین وسیله طلب خود را وصول نماید.

 

توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت

عملیات اجرایی ثبت با  ارائه اسناد تعهد آور و یا لازم الاجرا به دایره اجرای ثبت انجام می گیرد و اجراییه ثبت چنانچه علم به سند تعهد آور و لازم الاجرا بیابد، دستور توقیف را نسبت به اموال مدیون صادر می نماید. اما در این میان ممکن است شخص ثالث که عملیات اجرایی ثبت به ضرر او صادر شده است نسبت به توقیف مزبور معترض گردد و درخواست توقیف  و ابطال عملیات اجرایی ثبت را بنماید.

ذکر یک مثال ساده:

آقای (الف) ملکی را با مبایعه نامه به آقای( ب) می فروشد.( مبایعه نامه، سند عادی است و ادله ای مبنی بر مالکیت دارنده آن می باشد.) زمانی که ملکی با مبایعه نامه فروخته می شود، اداره ثبت از این خرید و فروش به وسیله مبایعه نامه مطلع نیست و تا زمانی که انتقال سند به نام مالک جدید صورت نگرفته است، اداره ثبت، مالک سابق که سند مالکیت به نام او می باشد را مالک می داند.

در این بین در پی اختلافی که آقای (الف) با همسر خویش بر می خورد ، همسر الف اقدام به وصول مهریه خویش ازطریق اجراییه ثبتی می نماید و با معرفی اموال دارای سند رسمی آقای (الف)، اقدام به توقیف اموال مزبور می نماید تا بدهی خویش را وصول نماید.

در این بین آقای (ب) متوجه توقیف ملک خویش که با مبایعه نامه خریداری نموده است می گردد. از این رو به دایره اجراییه ثبتی مراجعه می نماید و درخواست توقیف عملیات اجراییه ثبتی را می نماید.

در دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت خواهان دعوا آقای (ب) می باشد که توقیف ملک با حق وی در تعارض است و خوانده دعوا همسر آقای(الف) می باشد که ملک مزبور را به نفع خویش توقیف نموده است.

رسیدگی به اعتراض مذکور با توجه به اینکه دلیل استنادی خواهان سند عادی(مبایعه نامه) می باشد، دادگاه عمومی حقوقی محلی که اداره ثبت در آن محل واقع است، می باشد

در پی اعتراض خواهان بایستی ضمن دادخواست ابطال اجراییه، توقیف عملیات اجرایی را نیز درخواست نماید، چرا که به صرف ارائه دادخواست ابطال عملیات اجرایی، عملیات توفیف ملک متوقف نمی گردد اما زمانی که درخواست توقیف عملیات اجرایی نیز شود، عملیات اجرایی نیز متوقف می گردد تا دادگاه در باب موضوع مطروحه اظهار نظر وحکم صادر نماید.

دادگاه با توجه به مدارک و اسناد ارائه شده، در صورتی که ادعای آقای (ب) را مبنی بر خرید ملک مزبور تایید نماید دستورابطال عملیات اجرایی ملک را صادر می نماید و نسخه ای از رای صادر شده را به اداره ثبت منطقه و یا دفاتر ثبت اسناد و املاک ارسال می نماید تا از عملیات اجرایی رفع اثر شود و ملک از توقیف خارج گردد.

 

ذکر یک نکته:

چنانچه سند استنادی خواهان سند رسمی باشد در این صورت، رسیدگی به اعتراض مذکور در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

 

سوال: چنانچه آقای (ب) پس از خاتمه یافتن عملیات اجرایی متوجه شود که ملک او توقیف و عملیات اجرایی نسبت بدان خاتمه یافته است، چه باید کند؟

در این مواقع آقای (ب) بایستی در ستون مربوط به خواسته خود از دادگاه ابطال اجراییه و عملیات اجراییه و اعاده وضع به حال سابق را درخواست نماید، چراکه عملیات اجرایی متوقف شده است.

مثال فوق یکی از دعاوی ثبتی است که بسیار شایع در محاکم دادگستری می باشد، که متاسفانه در بیشتر مواقع به جهت عدم آگاهی حقوقی کافی و عدم مشاوره حقوقی در اقامه دعوای مزبور خلل ایجاد می گردد و گاها به دادخواست به جهت فقدان شرایط لازم جهت اقامه دعوا ترتیب اثر داده نمی شود  و این امر زمان و هزینه گزافی را بر خواهان بار می نماید از این رو بهتر است در اقامه چنین دعاوی با وکیل ثبتی متخصص مشورت و هم فکری لازم به عمل باید.

چنین دعاوی چنانچه توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی اقامه گردد رسیدن به نتیجه مطلوب اصلا دور از انتظار نخواهد بود.

 

شرایط صدور دستور توقیف عملیات اجرایی

1) دستورتوقیف عملیات اجرایی  نسبت به اسناد و یا احکام، زمانی صادر می گردد که فردی با دلایلی که ارائه می دهد مخالف صدور اجراییه صادر شده، باشد.

قانون گذار در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 چنین بیان داشته است

“هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.”

با توجه به نص صریح ماده، چنانچه فردی به دستور اجراییه معترض باشد با ارائه دلیل میتواند توقیف اجراییه را درخواست نماید و دادگاه نیز مستند به ماده 5 قانون فوق الذکر اسناد را بررسی و چنانچه خواهان تامین بدهد دستور توقیف عملیات اجرایی را تا صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف صادر می نماید.

2)دستور توقیف عملیات اجراییه شامل دستور اداری و یا حکم نمی گردد.

3)دستور توقیف عملیات اجرایی، دستوری موقت تا تعیین تکلیف نهایی می باشد. از این رو به منزله خاتمه عملیات اجرایی نباید آن را در نظر گرفت.

4) در صدور دستور توقیف عملیات اجرایی بایستی دلایل قوی و محکمی دال بر ضرر به خواهان از سوی وی به دادگاه ارائه گردد. صدور دستور مزبور فوری است اما احراز فوری بودن توقیف عملیات اجرایی با دادگاه است.

5) در صدور دستور توقیف عملیات اجرایی لازم است که خواهان تامین مقتضی بدهد.

6) توقیف عملیات اجرایی می تواند توسط شخص ثالث یا یکی از طرفین حکم یا سند لازم الاجرا باشد.

7) صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط دادگاه صادر کننده رای صورت می گیرد و توسط قاضی و مدیر اجرای احکام صادر نمی شود.

 

خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی

شخصی که دادخواست توقیف عملیات اجرایی را می دهد بایستی با دلیل و مدرک این ادعا را مطرح نماید، اما بررسی اسناد و مدارک و اعتبار آن ها امری است که در صلاحیت محکمه می باشد و زمان می برد از طرفی این حق خواهان است که تا زمان صدور حکم نهایی درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید تا  زمان صدور حکم دادگاه خسارتی برای وی به بار نیاید،

اما از طرفی دیگر هم ممکن است پس از صدور حکم، دادگاه به نفع خواهان حکم ندهد، از این رو از خواهان نیز بابت خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی تامین اخذ می نماید. قانون گذار این موضوع را در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 اورده است و چنین مقرر داشته است:

 

“در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تأمین، ‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند ‌لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، در صندوق ثبت محل، توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.”

 

اهمیت مشاوره حقوقی در اقامه دعاوی ثبتی

مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی می تواند تا حد بالایی از اشتباهات احتمالی و متداولی که عامه افراد در موضوعات حقوقی می نمایند، پیشگیری نماید اما ارزش و اعتبار مشاوره حقوقی در امور ثبتی در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارد، چرا که چه بسا معاملاتی انجام شده باشد اما در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت نگردیده باشد از این رو ممکن است ملک مزبور مورد معاملات عدیده دیگری نیز واقع گردد و یا اینکه در مقابل بدهی فروشنده ای که مال را فروخته اما سند نزده است توقیف گردد، از این رو بهترین اقدام ممکن در چنین مواقعی مشاوره حقوقی با وکیل ملکی و وکیل ثبتی متخصص می باشد که با اقدام به موقع از تضضیع حقوق متقاضی جلوگیری نماید.

دعاوی ثبتی از مجموعه دعاوی شایع می باشد که بهتر است در اقامه آن ها از وکیل پایه یک دادگستری مدد گرفته شود تا نتیجه مطلوب از دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی مطروحه به دست آید.

گروه وکلای وکیل پرس با گرد هم آوری وکلای متخصص در حوزه های مختلف، بستری را فراهم آورده است که دعاوی ملکی و دعاوی ثبتی به صورت تخصصی مورد بررسی واقع گردند.

 

از جمله خدمات گروه وکلا ی وکیل پرس:

  • مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری
  • مشاوره حقوقی ملکی و ثبتی حضوری با جمعی از وکلای متخصص ملکی و ثبتی
  • قبول کلیه دعاوی حقوقی از جمله دعاوی ملکی، دعاوی ثبتی و…
  • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی پرونده در محاکم دادگستری.

جهت اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل یایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی
.

بهترین وکلای ملکی

سرکار خانم فرزانه آذربیک

متخصص پرونده های ملکی، کیفری، حقوقی و ...

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

فرزانه آذربیک وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و همچنین ایشان چهارده سال سابقه وکالت دارند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی ملکی، کیفری و خانواده

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی اراضی و املاک

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، ملکی، خانواده و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

خانم معصومه سادات موسوی

متخصص دعاوی ملکی و کیفری

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.


  • دانش آموخته لیسانس حقوق از دانشگاه تهران
  • اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری تهران و دارای ۱۷ سال سابقه وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی به ویژه دعاوی ملکی
  • دارای سوابق مشاوره در دستگاههای دولتی و غیر دولتی
  • ۱۰ سال سابقه فعالیت در دفاتر معاضدت قضایی مجتمع قضایی بعثت ،شهید مدنی ،شهید بهشتی و مجتمع شماره یک خانواده

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

2 دیدگاه دربارهٔ «توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن»

  1. سلام من به بانک بدهکارم واز من شکایت کردند ، وام گرفتم ونداشته م که پرداخت کنم حالا اجراییه زدند به ثبت که هرچی به ناممه توقیف کنند ، چیزی بنامم نیست اما جدیدا سهم الارثی بهم رسیده آیا با همون پرونده اجرایی میتونن سهم الارثمو تو قیف کنند باید مستقیم روی سهم الارثمو اجراییه بدهندتابتوانند توقیف کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید