مهریه زن متوفی به چه کسانی می رسد؟

فهرست مطالب

مهریه زن متوفی به چه کسانی می رسد؟ وکلای خبره وکیل پرس پاسخ ساده ای به این سوال خواهند داد. اما قبل از پاسخ به این سوال، با وکیل پرس همراه باشید.

براساس ماده 940  قانون مدنی چنانچه رابطه زوجیت دائمی بین زوجین وجود داشته باشد رابطه توارث بین آنها وجود داشته و در صورت عدم وجود موانع زن و مرد از یکدیگر ارث خواهند برد

اما موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر چیست؟

در ابتدای بحث گفتیم که زمانی زن و مرد از یکدیگر ارث می برند که رابطه زوجیت آن ناشی از عقد نکاح دائم باشد لذا اگر رابطه زوجیت فی مابین زوجین ناشی از عقد نکاح موقت بوده باشد مانعی برای ارث بردن زوجین از یکدیگر می باشد

اگر زوجین قبل از فوت به رابطه زوجیت خاتمه داده باشند و از یکدیگر جدا شده باشند دیگر از یکدیگر ارث نخواهند برد و مواردی دیگر که خارج از موضوع بحث این مقاله بوده است.

 بررسی مقدمه این مقاله به این جهت حائز اهمیت بوده که بتوانیم به سوالات ذیل بر مبنای آن پاسخ بدهیم

در مباحث قبلی بیان کردیم که در عقد نکاح مهم ترین حق مالی زوجه مهریه بوده و هر زمانی که زوجه آن را مطالبه کند زوج مکلف به پرداخت آن می باشد و نمی تواند از پرداخت آن امتناع بورزد مگر اینکه زوجه او را از گرداخت ابراءکرده و مهریه خود را بببخشد در این صورت زوج دینی نسبت به پرداخت مهریه نخواهد داشت.

 

همچنین بدانید:

مطالبه مهریه ازدواج موقت چگونه است؟

 

اما اگر زوجه فوت بنماید تکلیف مهریه او چه می شود ؟

ارزش این حق به حدی برای زوجه حائز اهمیت بوده که فوت یا عواملی از این قبیل موجب زائل شدن حق مالی زوجه نبوده و قابل مطالبه می باشد و زوج نمی تواند از گرداخت این دین ممتازه که بر عهده اش بوده سربازند و آن را نپردازد و اگر زوج بخواهد امتناع بورزد اشخاصی که از زوجه ارث می برند می توانند با طرح شکایت علیه زوج خواهان الزام وی به پرداخت مهریه باشند.

 

اما چه کسانی می توانند خواستار مطالبه حقوق مالی زوجه از زوج باشند؟

همان گونه که با فوت شخصی حقوق مالی و دارایی او به وراثش به ارث می رسد مهریه زوجه هم نیز به عنوان حق مالی که زوجه قبل از فوتش مالک آن بوده با فوتش ساقط نشده و به وراث وی به ارث خواهد رسید.

 

آیا حق مهریه زوجه در نکاح منقطع نیز قابل توارث خواهد داشت ؟

در مقدمه بالا بیان کردیم که زوجینی که بین آنها رابطه نکاح دائمی نبوده از یکدیگر ارث نخواهند برد اما راجع به مهریه قانون گذار استثنا قائل شده و وراث زوجه را از این حق بهره مند ساخته است و وراث زوجه می تواند آن را از زوج مطالبه کنند.

 

چه کسانی به عنوان ذی النفع زوجه محسوب شده و می توانند زوج را به پرداخت مهریه ملزم کنند؟

در اینجا ابتدا باید وراث زوجه را با گرفتن گواهی انحصار وراثت زوجه تعیین بکنیم وسپس طبق قاعده توارث که در ماده 888 قانون مدنی بیان گردیده وراثی که به عنوان ذی النفع زوجه بوده اند می توانند با طرح دعوی الزام زوج به پرداخت مهریه آن را مطالبه کنند.

 

ممکن است سوال پیش آید که آیا زوج در عقد نکاح دائم از مهریه زوجه به عنوان وارث ارث می برد؟

بله. همان گونه که مرد موظف به پرداخت دینی بوده که بر ذمه او بوده و بدهکار بر پرداخت دین است اما در عین حال از زوجه ارث خواهد برد و پس از تعیین سهم الارث زوج، سایر وراث به عنوان ذی النفع می توانند اقدام به دریافت مهریه مادر یا فرزند یا خواهر خود بشوند

اگر زوج و زوجه هر دو فوت کرده باشند آیا وراث می تواند خواستار مطالبه مهریه زوجه باشند؟

بله. مهریه زوجه حتی در این فرضیه هم اسقاط نگردیده و وراث می توانند دعوای الزام به پرداخت مهریه را به طرفیت وراث متوفی اعم از پدر و مادر و سایر وراث زوج مطرح کنند و مهریه مذکور از ماترک اموال زوج به زوجه پرداخت می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل مهریه با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید