معامله معارض در دعاوی ملکی
فهرست مطالب

معامله معارض در دعاوی ملکی

معامله معارض در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک تعریف شده است.چنانچه معامله نسبت به عین یک مال یا منفعت مالی با سند عادی یا رسمی انجام گیرد، و سپس نسبت به همان مال، معامله دیگری با سند رسمی ، واقع گردد، چنین معامله ای معامله معارض نام می گیرد. چراکه معامله دوم در تعارض با معامله نخست قرار دارد.

در این مطلب اطلاعات مفیدی توسط کارشناسان مان در حوزه دعاوی ملکی ترتیب داده ایم. معامله معارض با مثالی ساده بیان شده است. اقسام معامله معارض و ابطال معامله معارض را با زمانی ساده و شیوا توضیح داده ایم تا برای همه مردم عزیزمان قابل استفاده باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه در مورد معامله معارض نیز لازم است از یک وکیل باتجربه کمک بگیرید. در قسمت انتهایی مقاله راجع به لزوم مشورت گرفتن از یک وکیل دادگستری یا یک وکیل ملکی و دریافت مشاوره حقوقی در طرح دعاوی معامله معارض صحبت شده است. وکلای وکیل پرس دارای کادری مجرب آماده ارائه مشاوره حقوقی، مشاوره حقوقی آنلاین، تلفنی و بهترین وکلای پایه یک دادگستری در زمینه دعاوی معامله معارض به شما عزیزان هستند.

 

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن وکلای پایه یک دادگستری دراین زمینه نیز راهنمای شما عزیزان خواهند بود.

 

معامله معارض در قالب مثالی ساده

به وفور مشاهده می شود که عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول( ملک ،اتومبیل و… ) به چند فرد واگذار می گردد، بدون اینکه هیچ کدام از خریداران بدانند که  عین مال یا منفعت مزبور به افراد دیگری نیز پس از معامله به آن ها واگذار شده است.

تصور کنید شما ملک یا اتومبیلی را با  مباینامه عادی و یا سند رسمی از فردی خریداری مینمایید اما پس از مدتی متوجه می شوید که ملک یا اتومبیلی که خریداری نموده اید پس از شما بار دیگر، با  سند رسمی به فرد دیگری نیز فروخته شده است. مسلما در چنین مواقعی شما جهت احقاق حق خویش اقدام می نمایید اما باید بدانید که با چه عنوانی دعوای خویش را مطرح نمایید.

بسیاری از افراد بر این تصور می باشند که چنین امری کلاهبرداری است وبایستی تحت عنوان کلاهبرداری شکایت نمایند. اما مستند به ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک چنین معامله ای عنوان معامله معارض دارد و مرتکب به 3 تا 10 سال حبس با اعمال شاقه محکوم می گردد.

 

اقسام معامله معارض و رویکرد قانونی نسبت به آنها

1) معامله نسبت به عین یا منفعت مالی ابتدا با سند عادی منتقل گردد و سپس همان عین یا منفعت با سند رسمی به فرد دیگری واگذار شود.

 2)معامله نسبت به عین یا منفعت مالی ابتدا با سند رسمی به فردی واگذار گردد و سپس همان عین یا منفعت با سند رسمی به فرد دیگری واگذار گردد.

3) معامله اول نسبت به عین یا منفعت مالی ابتدا با سند عادی صورت گیرد و سپس همان عین و منفعت مجددا با سند عادی به فرد دیگری واگذار شود.

4)معامله نسبت به عین یا منفعت مالی ابتدا با سند رسمی به فردی واگذار گردد و سپس همان عین و منفعت با سند عادی به فرد دیگری واگذار گردد.

شاید در نگاه اول تمامی این فروض یک برداشت را به ذهن متبادر نمایند و آن این است که یک مال به دو فرد واگذار شده است و واگذار کننده در اقدام به این عمل سوء نیت داشته است اما لازم به ذکر است که اگرچه تمامی این موارد از دید عامه یکسان است اما از منظر قانون گذار چنین نیست.

 

در واقع قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه نسبت به عین یا منفعت مالی معامله ای با سند عادی و یا رسمی صورت گیرد و مجددا نسبت به همان مال معامله ای با سند رسمی واقع شود،این امر از مصادیق معامله معارض است که فروض شماره یک و دو را درمطالب فوق در بر می گیرد.

 

لازم به ذکر است که…

 در تحقق معامله معارض بایستی معامله دوم با سند رسمی واقع گردد و در صورتیکه چنین نباشد عنوان معامله معارض صادق نیست.

 

در فروض 3 و 4 معاملاتی بیان شده است که در ابتدا ممکن است انتقال با سند عادی و یا رسمی باشد اما به هر حال معامله دوم با سند عادی انتقال یافته است. در صورتیکه چنین معاملاتی واقع گردد، قانون گذار چنین انتقالی را، انتقال مال غیر، که از مصادیق کلاهبرداری می باشد محسوب کرده است. و قانون گذار چنین انتقالاتی را معامله معارض ندانسته است.

 

نکته مهم:

 نتیجه حاصله درمعاملات گفته شده نسبت به اموال منقول وغیر منقول به یک صورت می باشد اما آنچه در بین فروض مذکور تفاوت ایجاد مینماید در فرض نخست است که معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد در این مواقع بین فرضی که موضوع معامله مال منقول و یا غیر منقول است بایستی قایل به تفکیک شد.

 

چنانچه  موضوع معامله راجع به مال منقول باشد نتیجه حاصله معامله معارض می باشد اما چنانچه موضوع معامله مال غیر منقول باشد بایستی بین دو فرض قائل به تفکیک شد.

1)چنانچه موضوع معامله نخست که با سند عادی واقع شده است، مال غیرمنقول باشد (زمین،ملک،باغ و…) درصورتیکه در مناطقی انجام شده باشد که اداره ثبت اسناد و املاک وجود دارد و با وجود این امر مبادرت به ثبت معامله نخست به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی صورت نپذیرفته است،در این صورت این عمل مصداق انتقال مال غیر را به خود میگیرد و مرتکب چنین عملی جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد.

(ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 این موضوع را جرم انگاری نموده است.)

2)معامله غیر منقول نخست، نسبت به عین یا منفعت مالی که با سند عادی صورت گرفته است در مناطقی منعقد شده است که اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد. از این رو قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه معامله دوم نسبت به این مال با سند رسمی صورت گیرد ،عنوان معامله معارض داشته باشد و از احکام معامله معارض پیروی نماید.

 

این موضوع برگرفته از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. در این ماده قانون گذارمقرر داشته است که در مناطقی که اداره ثبت اسناد و املاک وجود دارد، ثبت اسناد در دو مورد اجباری می باشد. موارد احصایی قانون گذار در ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، عبارت است از:

1)ثبت کلیه عقود و همچنین معاملات نسبت به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده است،اجباری است.

2)ثبت صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه در اداره ثبت اسناد و املاک ضروری می باشد.

 

لازم به ذکر است که….

  فهرست شهرها و همینطور مناطقی که وزارت دادگستری،  ثبت معاملات را در آنها الزامی نموده است همراه با شماره آگهی و همچنین تاریخ الزامی شدن در مجموعه های قوانین ثبتی آمده است.

 

قانون گذار در مواد 46،47،48 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اموال  غیر منقول را در مناطقی که اداره ثبت وجود دارد،الزامی نموده است اما سوال ایجاد می گردد:

 

سوال: چنانچه در منطقه ای اداره ثبت اسناد و املاک جهت ثبت معاملات غیر منقول وجود داشته باشد اما نسبت به ثبت اقدام نشود و مال غیر منقول مجددا به وسیله سند رسمی به دیگری فروخته شود، تکلیف خریدار اول چه می شود ؟

پاسخ: در این باره صدور یک رای وحدت رویه مشکل را مرتفع نموده است.رأی شماره 43هیأت عمومی دیوان عالی کشورمورخ10/8/1351 چنین بیان داشته است:

“نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می ­باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ­ای نسبت به مال غیرمنقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله­ ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.

این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است”

 

مستند به رای وحدت رویه مذکور چنین نتیجه گیری میشود که چنانچه با وجود اداره ثبت اسناد و املاک در محلی، نسبت به ثبت معاملات غیر منقول اقدام نشود خریدار نمیتواند با عنوان معامله معارض طرح دعوا نماید و می بایست با عنوان انتقال مال غیر شکایت خویش را طرح نماید.

 

همچنین بخوانید:

سوالات حقوقی ملکی آنلاین

 

ابطال معامله معارض

از آنجایی که معامله کننده نخست  پس از انعقاد معامله مالک ملک می باشد،هر گونه معامله ای پس از خرید وی ،محمل قانونی ندارد و وی میتواند با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک دادخواست ابطال معامله معارض، ابطال وکالتنامه رسمی و همینطور الزام به تنظیم سند رسمی ملک را داشته باشد.

در این مواقع دادگاه وارد رسیدگی می گردد و چنانچه احراز گردد که معاملات بعدی معارض بوده اند،رای بر ابطال معامله معارض صادر می شود و لازم است که یک نسخه از رای مزبور مبنی بر ابطال معامله معارض به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال گردد و دستور ابطال معامله معارض داده شود.

پس از ابطال سند معارض،به جهت  تنظیم سند رسمی به نام محکوم علیه، بایستی به دفتر خوانده فرستاده شود که البته تشریفت خاص خود را نیز دارد و پس از طی شدن تشریفات سند مذکور به نام متقاضی ثبت می گردد.

 

لزوم استفاده از مشاور و وکیل دادگستری در طرح دعاوی معاملات معارض

اگرچه برخی از افراد بر این باورند که با  کسب اطلاعات کافی در زمینه های حقوقی میتوانند در اقامه دعاوی خویش موفق شوند و مشورت و بهره بردن از اطلاعات و تجربیات وکلا را بیهوده میدانند اما لازم به ذکر است که تنها اشراف بر قوانین نمیتواند کافی باشد چرا که روند رسیدگی در دادگاه ها و رویه قضایی محاکم نیز نقش قابل توجهی را در  پیشبرد دعاوی مطروحه ایفا مینماید.

دعاوی ملکی جزء پیچیده ترین دعاوی می باشند که در محاکم مطرح میگردند و وکلایی که در این زمینه فعالیت مینمایند بایستی بر قوانین مختلفی از جمله:قانون مدنی ،قانون ثبت، قانون مجازات اسلامی، قوانین شهرداری و…. مسلط باشند تا بتوانند به درستی از حق و حقوق موکلین خویش دفاع نمایند.

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر تخصصی در زمینه دعاوی ملکی (معامله معارض) و با سابقه درخشان در به سر انجام رساندن پرونده های متعدد، آمادگی خود را جهت مشاوره حقوقی تلفنی و قبول وکالت دعاوی شما عزیزان اعلام می نماید.

 در حقیقت شما با سپردن پرونده خویش به وکلای وکیل پرس، هزینه یک وکیل پایه یک دادگستری را پرداخت می نمایید اما از تجربه و دانش یک گروه متخصص بهره مند میگردید و بدین سان در زمان و هزینه های خود صرفه جویی می نمایید.

 

ثبت اسناد به استناد ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با وجود چه شرایطی اجباری می باشد؟

ثبت اسناد و املاک به استناد ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در صورت وجود دو شرط الزامی می باشد.

شرط اول: بایستی در محل وقوع مال غیر منقول، اداره ثبت اسناد واملاک وجود داشته باشد.چنانچه در محلی اداره ثبت اسناد واملاک وجود نداشته باشد در این صورت  ثبت معاملات راجع به عین و منافع مال غیر منقول و یا ثبت هبه نامه و شرکت نامه و صلح نامه ضروری نمی باشد.

شرط دوم : لازم است که، وزارت دادگستری ثبت اسناد و املاک را در محل ضروری بداند و آگهی نماید و در چنین مواقعی از زمانی که در آگهی قید شده است بایستی نسبت به ثبت موارد گفته شده در ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک اقدام شود.

 

درمعامله معارض ، مالک مال مزبور، انتقال گیرنده و خریدار نخست می باشد یا انتقال گیرنده و خریدار دوم؟

اصل بر این است که در معامله معارض، خریدار و انتقال گیرنده نخست مالک مال می باشد و هر معامله ای نسبت به مال مزبور صورت گیرد در تعارض با معامله نخست است. که البته همانطور که عنوان شد این موضوع نیز اهمیت دارد که معامله دوم با سند عادی یا رسمی باشد اما آنچه مسلم است خریدار و انتقال گیرنده نخست مالک شناخته میشود و میتواند جهت با پس گیری حق خویش اقدام قانونی نماید.

جهت اخذ مشاوره با وکیل ملکی ارزان هم اکنون تماس بگیرید

شماره مشاوره حقوقی تلفنی
.

بهترین وکلای ملکی

سرکار خانم فرزانه آذربیک

متخصص پرونده های ملکی، کیفری، حقوقی و ...

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

فرزانه آذربیک وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و همچنین ایشان چهارده سال سابقه وکالت دارند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی ملکی، کیفری و خانواده

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی اراضی و املاک

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، ملکی، خانواده و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

خانم معصومه سادات موسوی

متخصص دعاوی ملکی و کیفری

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.


  • دانش آموخته لیسانس حقوق از دانشگاه تهران
  • اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری تهران و دارای ۱۷ سال سابقه وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی به ویژه دعاوی ملکی
  • دارای سوابق مشاوره در دستگاههای دولتی و غیر دولتی
  • ۱۰ سال سابقه فعالیت در دفاتر معاضدت قضایی مجتمع قضایی بعثت ،شهید مدنی ،شهید بهشتی و مجتمع شماره یک خانواده

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید