تعرفه هزینه دادرسی سال ۱۴۰۰
فهرست مطالب

تعرفه هزینه دادرسی سال ۱۴۰۰

یکی از مسائلی که افراد در حین دادرسی با آن مواجه هستند و حتی در برخی موارد ممکن است به دلیل آن از شکایت کردن صرف نظر کنند، پرداخت هزینه های دادرسی است. هزینه های دادرسی معمولاً مبلغی مورد شکایت می باشد که باید زودتر برای تشکیل پرونده پرداخت شود. در بسیاری از اوقات این هزینه، هرچند کم و ناچیز، از توان پرداخت برخی افراد خارج است. هرچند که قانون گذار، اعسار از از پرداخت هزینه های دادرسی را طی شرایطی مجاز اعلام کرده است، در هر صورت طرف دیگر می تواند از این مسئله سوء استفاده کنند و عدم پرداخت را دلیلی برای بطلان شکایت عنوان کنند. همچنین اگر شخصی که قصد پرداخت نکردن هزینه را به دلایل مجاز دارد، طی سلسله مراتبی این کار را نکند، روند شکایت می تواند بسیار طولانی شود.

چگونه می توانیم از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شویم؟

اگر بنا شد که کسی از فرصت یعنی پرداخت نکردن هزینه‌های دادرسی طبق مجوز قانون‌گذار پیروی کند، باید ابتدا لیست اموال خود را تهیه کند سپس استشهادیه ای مبتنی بر لیست اموالش تهیه کند و دو شاهد آن را امضا کنند در انتها تمام این مدارک را به دادخواست خود پیوست قرار دهیم تا بتوانیم از هزینه های دادرسی معاف شویم.

در لیست زیر، تعرفه هزینه های دادرسی را آورده ایم.

در ادامه، جداول تعرفه هزینه دادرسی سال ۱۴۰۰ در امور حقوقی، احکام مدنی، در دیوان عدالت اداری، امور کیفری، شورای حل اختلاف و جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس در که توسط وکلای خبره وکیل پرس گردآوری شده است، اشاره داشته ایم

هزینه دادرسی در امور حقوقی
ردیف عنوان مبلغ
۱ بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۲۰ هزار ریال ۲۰ هزار ریال
۲ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال ۲/۵ درصد ارزش خواسته
۳ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳/۵ درصد ارزش خواسته
۴ هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی ۴/۵ درصد محکوم به
۵ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ۵/۵ درصد ارزش خواسته
۶ هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۷ هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
۸ هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۹ هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ۱۵.۰۰۰ هزار ریال
۱۰ هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
۱۱ هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
۱۲ هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۱۳ هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۱۴ هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۱۵ هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۱۶ هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۱۷ هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال

 

 

هزینه اجرای احکام مدنی
ردیف عنوان مبلغ
۱ هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی) ۵ درصد محکوم به
۲ هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
۳ هزینه اجرای  موقت احکام در کلیه مراجع قضایی ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۴ هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۵ هزینه ی اجرای آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده) ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۶ هزینه ی اجرای سایر آراء و تصمیمات ۱ میلیون  تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال

 

 

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری
ردیف عنوان مبلغ
۱ تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۲ تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال

 

 

هزینه دادرسی در امور کیفری
ردیف عنوان مبلغ
۱ هزینه تقدیم شکایت کیفری

تذکر: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال

 

۲ هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۳ هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۴ هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی  کشور ۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۵ هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۶ تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۷ درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مطابق با ماده قانونی مربوطه
۸ هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۹ هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه دوم ۱۵۰.۰۰۰ هزار ریال

 

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود
ردیف عنوان مبلغ
۱ نسبت به مازاد تا ۱۰میلیون ریال ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۲ نسبت به مازاد تا ۱۰۰ میلیون ریال ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال
۳ مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال یک در هزار

 

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف
ردیف عنوان مبلغ
۱ دعاوی مالی معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
۲ دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
۳ صلح و سازش با  تراضی طرفین رایگان
۴ تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر

 

جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس
ردیف عنوان مبلغ
۱ در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از ۳ میلیون و ۳۰۰ تومان  تا ۳۳ میلیون ریال
۲ هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ۳۳ میلیون ریال تا ۹۹ میلیون ریال
۳ هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال

 

هزینه برای پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن
ردیف عنوان مبلغ
۱ پروانه پایه یک ۸ میلیون ریال
۲ پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم هر استان در هر مورد ۵ میلیون ریال
۳ پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها ۸۵۰ هزار ریال
۴ پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ۶۰۰ هزار ریال

 

کارشناسان وکیل پرس به صورت تلفنی و چت آنلاین سایت به صورت 24 ساعته منتظر سوالات حقوقی شما خواهند بود، با ما همراه باشید

صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس را دنبال کنید

اینستاگرام مشاوره حقوقی در تهران رایگان
آدرس اینستاگرام وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید