توقیف دادرسی چیست
فهرست مطالب

توقیف دادرسی چیست و با چه شرایطی ممکن است؟

توقیف دادرسی به معنای توقف دادرسی است و موضوعی است که گاهی در برخی از پرونده های قضائی، لازم بنظر میرسد. البته موضوع توقیف دادرسی، گاهی با سوالاتی هم همراه خواهد بود. سوالاتی از قبیل: توقیف دادرسی با چه شرایطی ممکن است؟ قرار توقیف دادرسی در قانون به چه شکلی است ؟ قرار توقیف دادرسی در امور کیفری چگونه است و نمونه درخواست توقیف دادرسی چیست ؟ 

در این مقاله سعی بر آن بوده است که به مهمترین سوالات شما در این زمینه پاسخ مناسب داده شود، اگر بعد از مطالعه این متن باز هم احساس کردید که به مشاوره حقوقی تلفنی، تلفنی و یا مشاوره واتساپی نیاز دارید، حتما با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید.

 

توقیف دادرسی

توقیف در لغت به معنای متوقف شدن می باشد. از این رو توقیف دادرسی به معنای توقفی است که در فرآیند دادرسی ایجاد می گردد که البته این توقف ممکن است مبتنی بر اصحاب دعوی باشد و یا اینکه مبتنی بر خواسته دعوی باشد، که در ادامه به بررسی هر کدام پرداخته می شود.

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که سبب صدور قرار توقیف دادرسی مبتنی بر اصحاب دعوی است، بیان داشته است و چنین مقرر داشته است که:

“هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.”

 

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی وضعیت اصحاب دعوی را یکی از علل توقیف دادرسی معرفی نموده است.

همچنین قانون گذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به توقیف دادرسی ناشی از خواسته دعوی اشاره نموده است.

 

آثار توقیف دادرسی

اثر توقیف دادرسی این است که دادرسی را به طور موقت متوقف می نماید که البته جهتی که دادرسی متوقف می گردد اهمیت دارد چراکه اگر توقیف دادرسی راجع به اصحاب دعوی باشد با مواقعی که توقیف دادرسی  راجع به جهت خواسته دعوی مطرح گردد ، آثار متفاوتی را شامل می گردد.

گاهی توقیف دادرسی ناشی از اصحاب دعوی سبب سقوط دعوی می گردد و گاهی تا تعیین جانشین دادرسی متوقف میگردد و چنانچه ناشی از خواسته دعوی نیز باشد در شرایطی امکان صدور قرار رد دعوی وجود دارد.

 

توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوی

وضعیت اصحاب دعوی در 3 حالت ممکن است سبب توقیف دادرسی گردد که این موارد عبارتند از:

      1. توقیف دادرسی ناشی از فوت یکی از طرفین در جریان دادرسی:

چنانچه یکی از طرفین در جریان دادرسی فوت نماید، دادرسی با قرار توقیف دادرسی متوقف می گردد  تا جانشین طرف دعوی به قائم مقامی متوفی دادرسی را ادامه دهد که البته در این مواقع ممکن است فوت اصحاب دعوی در دعاوی قائم به شخص رخ دهد که در این صورت دعوی زائل  و دادرسی با قرار سقوط دعوی متوقف می گردد اما چنانچه قائم به شخص نباشد دادرسی تا تعیین جانشین متوقف می ماند.

در این مواقع بایستی مراتب توقف دادرسی به وسیله اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ گردد. البته لازم به ذکر است که قرار توقیف دادرسی نیازی به ابلاغ به اصحاب دعوی ندارد و تنها به منظور اطلاع رسانی یک اخطاریه ارسال می گردد.

 

     2. توقیف دادرسی ناشی از محجوریت یکی از طرفین در جریان دادرسی:

محجوریت در قانون تعریف شده است و محجور به افرادی گفته می شود که عاقل و بالغ و رشید نباشند. از آنجایی که بیان شده است محجوریت در جریان دادرسی عارض شده است ، چنین نتیجه گیری می شود که محجور بالغ است که وارد جریان دادرسی شده است ، فلذا منظور از محجوریت جنون یا سفه در جریان دادرسی می باشد.

البته محجوریت امری نسبی است، فلذا چنانچه دعوی مطروحه در محکمه غیر مالی باشد و یکی از طرفین در جریان دادرسی سفیه گردد، این محجوریت سبب توقیف دادرسی نمی گردد. اما چنانچه سفاهت در جریان دادرسی به امور مالی رخ دهد، سبب توقف دادرسی می گردد و این امر بایستی به وسیله اخطاریه به طرف مقابل اطلاع رسانی شود.

 

     3. توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصیل یا نماینده در جریان دادرسی

نماینده فردی است که به جای فرد اصیل وارد دعوی می گردد و اقامه دعوی می نماید، ولی قهری، قیم و… نماینده محسوب می گردند که در صورتی که در جریان دادرسی فوت نمایند و یا عزل گردند سمت آن ها در دادرسی زائل می گردد. و دادرسی بدین جهت تا تعین جانشین متوقف می گردد و مراتب توقیف دادرسی به موجب اخطاریه ای به طرف مقابل اطلاع داده می شود.

 

نکته قابل توجه:

زائل شدن سمت مدیران شخص حقوقی، زائل شدن سمت وکلا و نمایندگان دستگاه های اجرایی سبب توقیف دادرسی نمی گردد.

سمت وکیل دادگستری تنها در صورتی  متوقف می گردد که وکیل استعفا دهد، در این صورت به مدت یک ماه فرآیند دادرسی تا معرفی وکیل جدید متوقف می گردد.

 

آیا قرار توقیف دادرسی قابل اعتراض است؟

قرار توقیف دادرسی قابل اعتراض  و شکایت نمی باشد و به اصحاب دعوی نیز ابلاغ نمی گردد، از این رو که نیاز به ابلاغ ندارد، به پاک نویس شدن و دادنامه شدن نیز نیازی نیست و تنها کافی است که قاضی محکمه مراتب توقیف را در صورت مجلس درج نماید و از طریق اخطاریه توقیف دادرسی را به طرفین اطلاع دهد.

 

توقیف دادرسی ناشی از اناطه

توقیف دادرسی ناشی از اناطه یکی از موارد توقیف مبتنی بر خواسته دعوی می باشد.

قانون گذار در ماده 19 آیین دادرسی مدنی اناطه را تعریف نموده است و آن را یکی از موارد توقیف دادرسی محسوب داشته است.

 

“هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوی صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.”

صدور قرار اناطه زمانی رخ می دهد که دادگاه رسیدگی کننده به موضوعی در اثنای رسیدگی با موضوعی مواجه می گردد که خارج از صلاحیت وی می باشد و نیازمند بررسی در محکمه دیگری است. از این رو، دادرسی را موقتا به مدت یک ماه متوقف می نماید و از خواهان می خواهد که دعوی مربوطه را در دادگاه صالح طرح نماید و نهایتا نتیجه را جهت اخذ تصمیم نهایی به دادگاهی که دادرسی در آن متوقف شده است ارائه دهد تا بدین وسیله دادگاه مزبور بتواند اتخاذ تصمیم نماید و  در این بین ممکن است دو اتفاق رخ دهد

1)خواهان دعوی مزبور را در دادگاه صالح که بدان جهت، دادرسی متوقف شده است ارائه می دهد که در این صورت رسیدگی به دعوی اصلی تا تعیین تکلیف قطعی دعوی مزبور در دادگاه صالح متوقف می ماند.

2) خواهان در مهلت اعطایی از طرف دادگاه به وی کوتاهی ن می نماید و در مهلت اعطایی اقدامی انجام نمی دهد، که در این صورت نیز دادگاه پس از اتمام مهلت یک ماهه قرار رد دعوی را  نسبت به دعوی مطروحه صادر می نماید.

 

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری چه مزیتی دارد؟

اغلب موضوعات حقوقی به جهت تخصصی بودن نیازمند بحث و بررسی تخصصی می باشند و به مشاوره حقوقی تخصصی نیاز دارند اما در موارد بیشماری افرادی بدون اخذ مشاوره حقوقی به دعاوی و موضوعات حقوقی ورود می نمایند و همین امر سبب می شود که مشکلات پیشبینی نشده ای برای آنان رخ دهد که گاها در آتی به سختی قابلیت حل شدن را دارند از این رو بهتر است پیش از هر اقدام قضایی از طریق مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان حقوقی مشورت و هم فکری های لازم صورت گیرد.

آنچه در وهله اول اهمیت قرار دارد، یافتن وکلایی است که به صورت تخصصی در موضوعات حقوقی ورود می نمایند.

اگرچه اشراف بر قوانین و آراء وحدت رویه و رویه قضایی محاکم بسیار حائز اهمیت است اما تخصص، امری است که با گذر زمان و تجربیات متعدد حاصل می گردد.

از این رو گروه وکلای وکیل پرس تدبیری را جهت تخصصی نمودن موضوعات حقوقی در پیش گرفته است و آن گرد هم آوری گروهی از وکلای متخصص در حوزه های گوناگون حقوقی می باشد.

 

از مزیت های گروه وکلای وکیل پرس

  • مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل  پایه یک دادگستری متخصص
  • مشاوره حضوری با جمعی از وکلای وکیل پرس با پرداخت تنها حق المشاوره یک وکیل متخصص
  • امکان برقراری تماس تصویری با وکلای وکیل پرس، در صورت عدم امکان حضور جهت مشاوره حضوری
  • تنظیم اوراق قضایی، لوایح، انعقاد قراردادها و…
  • قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری
  • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی پرونده ها در محاکم دادگستری

جهت اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید