فهرست مطالب

انواع حکم جلب

 

در مقاله پیشین به تعریف و بررسی حکم جلب سیار به صورت کوتاه پرداختیم و هم اکنون می خواهیم به بررسی انواع حکم جلب را مورد بررسی قرار بدهیم

انواع جلب در دو تقسیم بندی کلی به : جلب در دعاوی حقوقی و جلب در دعاوی کیفری تقسیم می گردد که جلب صادره با توجه به اقتضای شرایط متهم ممکن است به صورت عادی و سیار صورت بپذیرد.

انواع جلب در دعاوی حقوقی

  1. جلب محکوم علیه
  2. جلب کارشناس
  3. جلب شاهد و مطلع

 

جلب محکوم علیه

همان گونه که بیان کردیم جلب محکوم علیه راجع به پرداخت محکوم به، راجع به الزام وی به  ادای دین بوده و مطابق ماده 3 قانون نحوه محکومیت مالی، محکوم له می تواند خواستار جلب محکوم علیه از قاضی اجرای احکام باشد

جلب کارشناس

مطابق ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی قرار جلب کارشناس در صورتی که قاضی حضور کارشناسی را الزامی دانسته و طی احضاریه صادره او را ملزم به حضور نموده باشد در صورت امتناع کارشناس حکم به جلب وی صادر خواهد شد

 جلب شاهد یا مطلع

در این وضعیت هم محکوم له می تواند با معرفی شاهد یا مطلعی جهت استناد به ادله و تقویت ادله که ارائه شده از دادگاه خواستار ارسال  احضاریه برای دعوت شاهد یا مطلع باشد و چنانچه شاهد یا مطلع احضار شده از حضور در جلسه دادرسی امتناع به عمل آورند. حکم به جلب شهود و مطلعین صادر خواهد شد.

انواع جلب در دعاوی کیفری

جلب در دعاوی کیفری بر خلاف دعاوی حقوقی منوط به قطعیت حکم نداشته و نیازی نیست که حکم صادره قطعی گردد بلکه ممکن است بازپرس در ابتدای امر  جهت انجام تحقیقات مقدماتی مبنی بر ادله موجود انتسابی به متهم حکم به احضار وی بدهد و در صورت عدم حضور متهم حکم به جلب او توسط بازپرس صادر خواهد گردید و حتی در برخی از جرایم مهم این اجازه به بازپرس داده شده قبل از  احضار متهم  به منظور جلوگیری از فرار متهم یا متواری شدن او دستور به جلب وی چه به صورت عادی یا سیار

جلب کارشناس (ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری)

جلب شهود و مطلعین (ماده 127ق آ د ک)

و نکته ای در آخر باید یادآور بشیم این است که در دعاوی کیفری بر خلاف دعاوی حقوقی صدور حکم جلب منوط به آن نبوده که حکم صادره حتما قطعی گردد تا بتوان اقدام نسبت به گرفتن حکم جلب نمود و روند طولانی تر و زمان بری را طی نمود و به راحتی نمی توان خواستار گرفتن حکم جلب شد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طلاق، نفقه و مهریه زن ناشزه با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید